Sep 23, 2020   1:23 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus P2306 - The Theory of Artificial (Legal) Persons (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P2306
Názov predmetu:
Teória právnických osôb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Současná právní věda se problematikou právnických osob většinou zabývá na základě platné právní úpravy a obvykle řeší konkrétní problémy, které s platnou právní úpravou souvisejí. Poněkud stranou zůstává teoretické koncepční vysvětlení základů, na kterých úprava právnických osob spočívá.
Cílem předmětu tak bude právě osvětlit původ a vývoj pojmu právnické osoby. Z tohoto hlediska je velmi důležitý pojem osoby morální. Ta totiž představuje klíč, s jehož pomocí lze pochopit vývoj, ve kterém se od pojmu osoby přirozené oddělil pojem osoby morální, aby byl následně nahrazen pojmem osoby právnické. Pojem morální osoby je důležitý i proto, že byl obsažen jako pojem platného práva v ABGB, přičemž však jeho význam byl podstatně odlišný od našeho současného chápání. U kořenů pojmu "právnické osoby" tak, jak jej chápeme dnes, stál F. C. Savigny, který je také spojován s tzv. teorií fikce. Jeho teorie je však pouze jednou z plejády tzv. "klasických teorií" právnických osob tak, jak vznikly v průběhu 19. století. Konkrétně se jedná o Gierkeho teoriii reálné svazové osobnosti, zájmovou teorii R. v. Iheringa a kombinovanou teorii E. Bernatzika. Tyto teorie jsou stále důležité, neboť představují základ, na který většina současných teoretiků navazuje.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojmové vymezení subjekt, subjektivita, osoba, morální osoba, právnická osoba.
2. Filozofický koncept "morální osoby"
3. Pojem morální osoby v kodifikacích (zejména ABGB)
4. Pojem právnické osoby, jeho původ a teoretické vymezení.
5. Teorie fikce a teorie reality právnických osob
6. Zájmová a kombinovaná teorie právnických osob
7. Normativní konstrukce právnické osoby
8. Současné teorie právnických osob (Ostheim, Rittner, Teubner)
9. Současné teorie právnických osob (Raiser, Wroblewski, postmodernismus)
10. Dnešní teoretické pojetí právnických osob vyvozené z platného práva ČR
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

AB
C
D
E
FX
7,4 %
7,4 %
40,7 %
40,7 %
3,8 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: