Aug 7, 2020   11:56 p.m.      Štefánia        
University information system

Course syllabus P4306 - Selected Topics of the Czech Civil Law (FP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu: P4306
Názov predmetu:
Vybrané otázky českého občianskeho práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

A
B
C
D
E
FX
26,5 %17,6 %
17,6 %
16,2 %
22,1 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Type of output: