12. 8. 2020  17:55      Darina        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MV2302 - Introduction to management (FP - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MV2302
Názov predmetu:
Základy manažmentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2020
Schválil:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 04. 2020.

Typ výstupu: