Sep 25, 2020   2:16 a.m.      Vladislav        
University information system

Course syllabus MIAX30013 - Fundamentals of object and proces modeling (FI - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta informatiky
Kód predmetu:
MIAX30013
Názov predmetu: Základy modelovania objektov a procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
E
FX
66,7 %33,3 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
4. 6. 2020
Schválil: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 04. 06. 2020.

Type of output: