29. 10. 2020  8:05      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BEEX30345 - Services Marketing in English Language (FEP - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX30345
Názov predmetu: Marketing služieb v AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:
doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: