29. 10. 2020  9:08      Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BEEX30345 - Services Marketing in English Language (FEP - WS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX30345
Názov predmetu: Marketing služieb v AJ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
4 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: