Sep 25, 2020   1:39 a.m.      Vladislav        
University information system

Course syllabus BEEX60251 - Strategic Management (FEP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BEEX60251
Názov predmetu: Strategický manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť orientovať sa v problematike strategického manažmentu na úrovni domácich i medzinárodných spoločností a rozvinúť u študentov schopnosť strategického myslenia a konania.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá teóriou a praxou strategického riadenia, ktoré je podmienené nielen vonkajším prostredím, ale aj kvalitou vnútorného prostredia akejkoľvek organizácie. Východiskom je vymedzenie pojmu strategického manažmentu po stránke teoretickej i praktickej a oboznámenie sa so strategickým manažmentom ako procesom. Študenti sa oboznámia s jednotlivými prístupmi k strategickému manažmentu, naučia sa definovať víziu, vymedziť konzistentné strategické ciele a stratégie a identifikovať nástroje na ich dosiahnutie. Jadrom predmetu je systém strategického manažmentu, ktorého východiskom je zoznámenie študentov s globálnymi megatrendmi, zásadami strategického manažmentu a princípmi strategického myslenia. Systém strategického manažmentu bude prakticky objasnený ako postupnosť troch etáp (strategická analýza, voľba stratégie, implementácia stratégie).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEŘKOVSKÝ, M. -- VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 2nd vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0.
SLÁVIK, Š. Stratégia riadenia podniku. Bratislava: SPRINT vfra, 1999.
BOWMAN, C. Strategický manažment. Praha: Grada Publishing , 1996.
PAPULA, J. -- PAPULOVÁ, Z. Strategický manažment. Bratislava: Kartprint, 2009. 141 s. ISBN 978-80-88870-78-4.
PAPULOVÁ, Z. -- PAPULA, J. Strategické myslenie manažérov. Za tajomstvami strategického myslenia. Bratislava: Kartprint , 2010.
PAPULA, J. Výboj teórie strategického manažmentu pod vplyvom zmien v prostredí. Bratislava: Kartprint, 2004.
HITT, M A. -- IRELAND, R D. -- HOSKISSON, R E. Strategic Management. Competitiveness and Globalization. -: Thompson, South-Western, 2005.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1415

A
B
C
D
E
FX
17,3 %
17,6 %19,9 %18,2 %26,0 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. František Okruhlica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: