Sep 25, 2020   1:53 a.m.      Vladislav        
University information system

Course syllabus BEEX70260 - Development Economy (FEP - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
BEEX70260
Názov predmetu:
Rozvojová ekonomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, aktívna účasť, prezentácia, písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s problematikou ekonomického rozvoja, získať podrobnejšie vedomosti o rozvojových krajinách a ich problémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Ekonomický rast a rozvoj, základné kategórie a definícia pojmov. Subjekty svetového hospodárstva na základe stupňa rozvoja. Ekonomický rozvoj. Sociálny rozvoj. Teórie rozvoja. Všeobecná charakteristika skupiny rozvojových štátov. Prekážky rozvoja rozvojových štátov. Populácia a demografický rozvoj. Ľudské zdroje a ich úloha v rozvoji. Poľnohospodárstvo, potraviny, potravinová bezpečnosť, surovinové zdroje a rozvoj. Špecifiká vidieckeho rozvoja, urbanizácia. Chudoba a nerovnosť. Hospodárska politika a jej úloha v rozvoji. Obchodná politika a stratégie rozvoja. Finančný sektor v rozvojových krajinách. Zadlženosť rozvojových krajín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIPKOVÁ, Ľ A K. Ekonomika rozvojových štátov. 1st vyd. Bratislava: EKONÓM, 2005. 298 s. ISBN 80-225-2100-0.
TODARO, M P. -- SMITH, S C. Economic Development. Essex: Pearson - Addison Wesley, 2006.
MEIER, G M. -- RAUCH, J E. Leading Issues in Economic Development. 1st vyd. New York: Oxford University Press, 2005. 650 s. ISBN 0-19-517960-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1140

AB
C
D
E
FX
25,3 %18,7 %
26,0 %
16,3 %13,6 %0,1 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Type of output: