20. 10. 2020  7:33      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu SBS - Štátna bakalárska skúška (FEP - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu:
SBS
Názov predmetu:
Štátna bakalárska skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1322

PV
P
N
AB
C
D
E
19,7 %
80,1 %
0,2 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: