20. 10. 2020  7:42      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu SZS - Štátna záverečná skúška (FEP - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
SZS
Názov predmetu:
Štátna záverečná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1570

PVPN
A
B
C
DE
29,4 %70,6 %0 %
0 %
0 %0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: