20. 10. 2020  8:30      Vendelín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu SZSD - Štátna záverečná skúška (FEP - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Kód predmetu: SZSD
Názov predmetu: Štátna záverečná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
12
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 214

PVPN
A
B
C
DE
18,2 %
79,4 %
2,4 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Antonín Korauš, LL.M, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 05. 06. 2020.

Typ výstupu: