Oct 1, 2020   8:43 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP80036 - Work with Audiovisual Resources in Group (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu:
BSPP80036
Názov predmetu: Práca s audiovizuálnymi prostriedkami v skupine
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 6. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 06. 2020.

Type of output: