Oct 1, 2020   8:31 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP80040 - PSychology of school and family violence (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University: Pan-european University
Faculty:
Course unit code: BSPP80040
Course unit title: PSychology of school and family violence
Planned learning activities and teaching methods:

Credits allocated: 2
Recommended semester/trimester: -- item not defined --
 
Level of study:
2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Recommended:
Erb, H.H. (2000). Násilí ve škole a jak mu čelit. Praha: Amulet.
Gajdošová, E, Herényiová, G. (2006). Rozvíjení emoční inteligence žáků: prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími. Praha: Portál.
Kolář, M. (2001). Bolest šikanování. Praha: Portál.
Koukolík, F., Drtilová, J. (2006). Vzpoura deprivantů: nestvůry, nástroje, obrana. Praha: Galén.
Poněšický, J. (2005). Agrese, násilí a psychologie moci. Praha: Triton.
Ševčík, D., Špaténková, N. a kol.(2011). Domáce násilí. Praha: Portál.
Šramová, B. (2004). Násilie páchané na deťoch a mládeži. Nitra: UKF.
Vaníčková, E. a kol. (1999). Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 15

A
B
C
DEFX
66,7 %
20,0 %
13,3 %
0 %
0 %
0 %
 
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 16. 9. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 09/16/2020.

Type of output: