Sep 20, 2020   6:18 a.m.      Ľuboslav, Ľuboslava        
University information system

Course syllabus BSPP80030 - Psychological Programmes in Organization - Couching (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BSPP80030
Názov predmetu:
Psychologické programy v organizácii - koučing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

A
BC
D
E
FX
75,0 %
10,7 %
7,1 %
3,6 %
3,6 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 06. 2020.

Type of output: