Oct 1, 2020   9:24 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP90103 - Contemporary organisantional and work psychology (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP90103
Názov predmetu:
Súčasná organizačná a pracovná psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

Z
FX
100,0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
6. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 06. 2020.

Type of output: