Oct 1, 2020   8:35 p.m.      Arnold        
University information system

Course syllabus BSPP80026 - Team Creation and Development (FPS - WS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BSPP80026
Názov predmetu: Tvorba a rozvoj tímov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
práca na projekte a jeho prezentácia, zhodnotenie práce na projekte z hľadiska skupinových procesov, 100 % bodov
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci teoretickej časti kurzu umožniť študentom získať informácie o skupine a tíme a v praktickej časti počas práce na projekte praktickú skúsenosť so skupinovými procesmi a prepojiť ju s teoretickými poznatkami.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Skupina, pracovná skupina.
2. Ciele, normy, súdržnosť a dôvera v skupine, skupinový vplyv.
3. Skupinové procesy - komunikácia v skupine - spätná väzba. Reflexivita v tíme.
4. Skupinová atmosféra - vzťah ku efektívnemu fungovaniu skupiny.
5. Rozhodovanie v skupine.
6. Konflikty v skupine.
7. Tím, definovanie, špecifikovanie vo vzťahu ku skupine, vývojové fázy.
8. Typológia tímov.
9. Výber členov tímu, tímové roly (Belbin).
10. Faktory úspešnej tímovej práce.
11. Vedenie tímu. (Adair)
12. Rozvoj tímu. Permanentný tímový výcvik.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

AB
C
DE
FX
0 %10,7 %
25,0 %
32,1 %
32,2 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
16. 9. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 16. 09. 2020.

Type of output: