21. 10. 2020  6:57      Uršuľa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP20215 - Psychology of Creativity (FPS - SS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Psychology
Course unit code:
BSPP20215
Course unit title: Psychology of Creativity
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
1 hour weekly / 12 hours per semester of study (on-site method)
workshop
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
JURČOVÁ, M. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris, 2009.
LENNON, K. -- DACEY, J. Kreativita. Praha: Grada Publishing, 2000.
SZOBIOVÁ, E. -- FICHNOVÁ, K. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencií dětí. Praha: Portál, 2007.
LOKŠA, J. -- LOKŠOVÁ, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada Publishing, 2003.
SZOBIOVÁ, E. Creativity - unravelling the mystery. Prague: Wolters Kluwer, sro. , 2014. 296 p. ISBN 978-80-7478-564-1.
SZOBIOVÁ, E. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

 
Language of instruction: Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 224

A
BC
D
EFX
16,1 %
19,6 %
20,5 %20,1 %
20,5 %
3,2 %
 
Name of lecturer(s): doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (person responsible for course)
Last modification:
22. 6. 2020
Supervisor: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Last modification made by Mgr. Lenka Sekretárová on 06/22/2020.

Typ výstupu: