30. 10. 2020  13:30      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10002 - Systém a typológia médií (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD10002
Názov predmetu:
Systém a typológia médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Mediálna komunikácia, 2. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na prednáškach - 20% známky
- seminárna práca - 50% známky
- písomná skúška (overenie vedomostí) – 30% známky
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja genézu a charakteristiky jednotlivých médií a ich vymedzenie v rámci systému, typologické znaky jednotlivých prostriedkov masovej komunikácie
 
Stručná osnova predmetu:
Rozpis predmetu na jednotlivé týždne:
1.týždeň Oboznámenie študentov s náplňou letného semestra. Úvod do problematiky.
2. týždeň Vymedzenie základných pojmov systému a typológie tlačových médií.
3. týždeň Genéza systému a typológie tlačových médií, legislatíva.
4. týždeň Tlačové prostriedky masovej komunikácie – diferenciácia a klasifikácia z hľadiska obsahového zamerania, periodicity a územného pôsobenia.
5. týždeň Typy rozhlasov, ich programov v závislosti od techniky: rozhlasy s analógovým vysielaním, digitálnym vysielaním, internetové, káblové, satelitné.
6. týždeň Typy rozhlasov v závislosti od právneho postavenia, vlastníctva a financovania:
štátny, súkromný, verejnoprávny rozhlas, financovanie zo štátneho rozpočtu, z výnosov z koncesionárskych poplatkov (poplatky za službu), z reklamy a sponzorovania.
7. týždeň Typy rozhlasov v závislosti od obsahového zamerania a rozsahu pôsobenia: všeobecný, spravodajský a hudobný rozhlas, rozhlas náboženský, vojenský, povstalecký, celoštátny, regionálny, lokálny, zahraničný.
8. týždeň Úvod do problematiky. Genéza a vývoj televízie ako technického a komunikačného prostriedku a súčasti kreatívneho priemyslu.
9. týždeň Televízny program ako systém. Legislatívny a finančný rámec televízneho vysielania na Slovensku, formy jeho regulácie.
10. týždeň Vysielacia štruktúra ako rámec napĺňania programových zámerov. Divácky ohlas, formy a metódy jeho skúmania, dôsledky pre programové stratégie.
11. týždeň Hodnotenie seminárnych prác
12. týždeň Zhrnutie doterajších poznatkov pred záverečnou písomnou skúškou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BREČKA, S. Od tamtamov po internet. SR: Eurokódex, 2009. 314 s.
HALLIN, D C. -- MANCINI, P. Systémy médií v postmoderním světě. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 367 s. ISBN 80-7367-377-2.
LEHOCZKÁ, V. -- CHUDINOVÁ, E. Fenomén rozhlasu v systéme masmédií : základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2005. 230 s. ISBN 80-8922-04-5.
MISTRÍK, M. Elektronické médiá a ich pôsobenie v spoločnosti. In: Desaťročie Slovenskej republiky (s. 361-369) . Bratislava: Matica slovenská, 2004.
TUŠER, A. Ako sa robia noviny. 4. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2010. 288 s. ISBN 987-80-89447-23-7.
TUŠER, A. Slovenská periodická tlač v rokoch 1990-2010 = : Slovak periodical press in 1990-2010. Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie. 2011. s. 94--105. ISSN 0322-7049.

Odporúčaná:
STADTRUCKER, I. 2016. Dejiny Slovenskej televízie. Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956-1989). Bratislava : Perfekt 2016. 312 s.
Zákon 308/2000 o vysielaní a retransmisii, Zákon 254/1991 o Slovenskej televízii, Zákon 255/1991 o Slovenskom rozhlase, Zákon 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska dostupné na www.rada-rtv.sk

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1168

A
B
C
D
E
FX
3,0 %11,2 %25,2 %
27,4 %
23,2 %
10,0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: