31. 10. 2020  7:35      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10011 - Psychológia médií (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10011
Názov predmetu:
Psychológia médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. semester (1. ročník)
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Účasť na hodinách je povinná podľa čl. 11 ods. 6 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/studijny_a_skusobny_poriadok_pevs_vratane_dodatku_c._12345.pdf

2.Písomná skúška – záverečný test v skúškovom období – 60 bodov (podmienka získania min. 35 b.).

3.Odborná esej na tému „Pravda a lož“ – 40 bodov
Rozsah: 10 normostrán
Štruktúra práce:
•V úvode študent exponuje problém (formuluje otázku, poukáže na jej naliehavosť a potrebu hľadania odpovede).
•V jadre sa študent zameria na dôkladnejší rozbor daného problému (jeho korene, dôsledky, doposiaľ známe prekážky riešenia a pod.).
•V závere sa študent pokúsi o nájdenie východiska, cesty k vymedzenému problému, prípadne zasadením problému do nového kontextu.
Podmienkou je, aby sa študent v práci oprel o myšlienky odborníkov. Práca s odbornou literatúrou sa prejaví v kladení jednotlivých argumentov a dôkazov pre študentove tvrdenia. Preto je nevyhnutné odkazovať sa v texte na odborné literárne zdroje (citovanie) a v práci uviesť zoznam literárnych zdrojov.

4.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.

5.Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z testu získa menej ako 35 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je zaoberať sa interakciou človeka a médií, interakciu dvoch základných subjektov komunikácie: komunikátor – média, recipient – média. Aby spoznali a porozumeli mediálnemu prostrediu a komunikačným procesom v ňom, vedeli vysvetliť význam a úlohy komunikátora (tvorcu / prezentátora) i faktory (osobnostné, interpersonálne, fyzické a spoločenské), ktoré podmieňujú jeho profesionalitu. Zároveň poznali a vedeli vysvetliť psychologické javy a zákonitosti pri recepcii mediálnych obsahov, ako aj prvky zvyšujúce či znižujúce účinky médií.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška
Predmet skúmania psychológie médií
•Psychológia médií vo svete a na Slovensku.
•Komunikátor, obsah, médium, recipient.
•Praktické aspekty psychológie médií.
Odporúčaná literatúra:
GILES, D. 2012. Psychologie médií. Praha : Grada Publishing, a. s., 2012. 192 s. ISBN 978-80-247-3921-2.
RUTLEDGE, P. 2008. What is Media Psychology? A Qualitative Inquiry. Boston : Media Psychology Research Center, 2008. [citované 4.8.2008]. Dostupné na internete: <http://mprcenter.org/review/what-is-media-psychology/>

2.Prednáška
Podstata psychológie komunikácie
•Čo je komunikácia.
•Komunikačný proces.
•Čo, prečo a ako komunikujeme.
Odporúčaná literatúra:
HRADISKÁ, E., HUDÍKOVÁ, Z., ČERTÍKOVÁ, H. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina : Eurokódex, 2013. 416 s. ISBN 978-80-89447-94-7.
VYBÍRAL, Z. 2009. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2009. 319 s. ISBN 978-80-73673-87-1.

3.Prednáška
Osobnosť mediálneho tvorcu
•Mediálny tvorca.
•Mediálny tvorca v sociálnych vzťahoch.
•Imidž a osobnosť mediálneho tvorcu.
Odporúčaná literatúra:
McLUHAN, M. 1991. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha : Odeon, 1991. 348 s. ISBN 80-207-0296-2.
ARONSON, E. 2017. Sociálna psychológia. Bratislava : Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2017. 598 s. ISBN 978-80-97103-31-6.

4.Prednáška
Štruktúra osobnosti mediálneho tvorcu
•Psychické vlastnosti osobnosti.
•Výkonové charakteristiky osobnosti.
•Motivačné charakteristiky.
•Postoje, temperament – emocionalita a charakter.
Odporúčaná literatúra:
VYBÍRAL, Z. 2009. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2009. 319 s. ISBN 978-80-73673-87-1.

5.Prednáška
Predpoklady tvorivého mediálneho komunikátora
•Tvorivé schopnosti.
•Vôľové vlastnosti.
•Podmienky a prekážky tvorivosti.
•Tvorivé riadenie
Odporúčaná literatúra:
JURČOVÁ, M. 2009. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava : IRIS, 2009. 265 s. ISBN 978-80-89256-42-6.
SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť - poznávanie tajomstiev. Praha : Aleš Čeněk, 2016. 388 s. ISBN 978-80-73806-13-2.

6.Prednáška
Vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií
•Priame pozorovanie.
•Rozhovor.
•Ostatné informačné zdroje.
Odporúčaná literatúra:
BREČKA, S., ONDRÁŠIK, B., KEKLAK, R. 2010. Média a novinári na Slovensku 2010. Bratislava : Eurokódex, s. r. o., 2010. 232 s. ISBN 978-80-89447-32-9.
MIKULÁŠTÍK, M. 2008. Sociálni kompetence. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 280 s. ISBN 978-80-88931-90-4.

7.Prednáška
Mediálny tvorca a médium
•Psychológia rečového prejavu.
•Metódy zdokonaľovania jazykového prejavu.
•Psychológia písaného a audiovizuálneho prejavu.
Odporúčaná literatúra:
HRADISKÁ, E., HUDÍKOVÁ, Z., ČERTÍKOVÁ, H. 2013. Praktikum sociálnej komunikácie. Žilina : Eurokódex, 2013. 416 s. ISBN 978-80-89447-94-7.

8.Prednáška
Psychologická charakteristika publika
•Publikum.
•Čitateľ, poslucháč, divák.
•Správanie publika.
•Vzťah publika ku komunikátorovi, k médiám, mediálnym obsahom.
Odporúčaná literatúra:
McQUAIL, D. 2009. Úvod do teórie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. 640 s. ISBN 978-80-73675-74-5.
HEYESOVA, N. 2011. Základy sociální psychologie. Praha : Portál, 2011. 198 s. ISBN 978-80-73679-09-5.

9.Prednáška
Psychológia mediálnej percepcie
•Pozornosť.
•Pocity, vnemy, predstavy.
•Pamäťové procesy.
•Emócie a city.
Odporúčaná literatúra:
HILL, G. 2004. Moderní psychologie. Praha : Portál, 2004. 298 s. ISBN 80-71786-41-1.
ŘÍČAN, P. 2013. Psychologie. Praha : Portál, 2013. 304 s. ISBN 978-80-26205-32-6.

10.Prednáška
Účinky médií na psychiku príjemcu
•Charakteristika účinkov médií.
•Typy účinkov médií.
•Faktory ovplyvňujúce mediálne účinky.
Odporúčaná literatúra:
HARRIS, R. J. 2004. A Cognitive Psychology of Mass Communiccation. New Jersey : Lawrence Erlbaum Ass. Publishers, 2004. ISBN 0-8058-4660-3
JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. 2015. Masová média. Praha : Portál, 2015. 390 s. ISBN 978-80-26207-43-6.
McNair, B. 2004. Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-71788-40-6.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRADISKÁ, E. -- BREČKA, S. -- VYBÍRAL, Z. Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. 416 s. ISBN 978-80-89447-12-1.
HRADISKÁ, E. Vplyv médií. In: KOLLÁRIK, T. a kol.: Sociálna psychológia (s. 480 - 495). Bratislava: UK, 2004.
HRADISKÁ, E. Osobnosť novinára – psychologické aspekty. Bratislava: UK, 1993.
SLAMĚNÍK, I. Člověk a media: Psychologie masové komunikace. In: VÝROST, J. a kol.: Aplikovaná sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1139

A
B
CDE
FX
23,4 %
22,6 %
27,7 %
12,9 %
6,0 %
7,4 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: