31. 10. 2020  7:54      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10021 - Etika v médiách (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10021
Názov predmetu:
Etika v médiách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia, 5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia projektu identifikácie etiky v médiách; priebežne 50 %, v skúšobnom období 50 %; na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov zo 100.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je oboznámiť zo základnými etickými normami a princípmi platnými pre oblasť etiky v médiách. V kurze sa vysvetľuje podstata a význam profesijného etického kódexu v mediálnej oblasti. Poslucháči získavajú zručnosti v implementácii etiky v rôznych formách mediálnej praxe a v riešení etických dilem, s ktorými sa vo svojej profesijnej činnosti každodenne stretávajú.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ekonomizácia mediálneho systému
2. Novinárska profesijná etika
3. Novinárske profesijné kódexy
4. Tlačové rady
5. Etika novinára
6. Sloboda prejavu a tlače
7. Princíp pravdivosti v žurnalistike
8. Ochrana súkromia
9. Manipulácia verejnosťou zo strany médií
10. Ponižovanie človeka v médiách
11. Zneužívanie človeka ako prostriedku na dosiahnutej svojich cieľov
12. Spoločenská zodpovednosť v mediálnych podnikoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REMIŠOVÁ, A. Etika médií. Bratislava: Kalligram, 2010. 310 s. ISBN 978-80-8101-376-8.
LUKNIČ, A. Štvrtý rozmer podnikania – Etika. Bratislava: SAP, 1994.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 924

A
B
C
D
E
FX
53,1 %12,1 %
9,7 %
7,3 %
17,1 %
0,7 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: