30. 10. 2020  15:25      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10104 - Štylistika (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD10104
Názov predmetu:
Štylistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia 2. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) účasť na prednáškach a aktívna účasť seminároch,
b) aktívne plnenie úloh na seminároch,
c) úspešné absolvovanie pravopisného testu (podmienka prihlásenia sa na skúšku z predmetu)
d) písomná skúška (test na získanie kreditov).
Pre IŠ: absolvovanie spoločných prednášok, vypracovanie eseje na základe preštudovaných textov a 50% účasť na seminároch.


 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa naučia vnímať jazyk ako dôležitý pracovný nástroj, ktorý je pre novinára i pracovníka marketingu nevyhnutným predpokladom na kvalitnú prácu, ako aj zvládnuť využívanie jazykových prostriedkov v rozličných komunikačných rovinách. Získajú praktické skúsenosti pri tvorbe kultivovaných písomných i ústnych prejavov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Štylistika ako lingvistická disciplína, jej predmet a cieľ skúmania. Základná terminológia – štýl, jazyk, reč, jazykový kód. Základné štylistické pojmy.
2. Rečová komunikácia a štylistika. Štýlotvorné faktory – funkcie textu, prostredie, adresáti komunikácie.
3. Klasifikácia štýlov, typické znaky (hovorový štýl, umelecký, odborný, administratívny a rétorický štýl).
4. Žurnalistický štýl, charakteristické črty, presahy z iných štýlov.
5. Slovo a slovník novinára, lexika novinárskeho prejavu, funkcia novín pri neologizácii jazyka. Rozvrstvenie slovnej zásoby a metódy cieleného využívania jazykových prostriedkov (neutrálna lexika, publicizmy, zastarávajúca a historicky príznaková lexika, odborné termíny, profesionalizmy, slang, expresívna lexika v žurnalistickom texte).
6. Syntax a publicistický štýl. Veta, vetná skladba, jednoduché vety a súvetia. Štylistika rôznych typov žurnalistických textov.
7. Kompozícia textu. Text, jeho podstata a štruktúra. Odsek, odstavec, perex, titulok (rámcové zložky textu) a ďalšie kompozičné prvky textu z pohľadu štylistiky.
8. Kompozícia spravodajských materiálov. Kompozícia publicistických materiálov.
9. Tvorba textu. Rečový akt a písomný prejav, tvorba textu ako myšlienkového celku prejavujúceho sa v publicistickom materiáli.
10. Apretácia textu. Praktické využitie štylistiky v práci novinára, najčastejšie chyby, ako sa im vyhnúť, ako si ich všimnúť.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KASARDA, M.: Praktická príručka písania pre profesionálov, Bratislava, Eurokodex 2012.
MINÁŘOVÁ, E.: Stylistika pro žutnalisty. Grada, 2011
MISTRÍK, J. Štylistika. Bratislava: SPN, 1997.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 563

ABC
D
E
FX
57,9 %29,1 %
6,6 %
2,0 %
3,4 %
1,0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MgA. Božidara Turzonovová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: