31. 10. 2020  8:18      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10120 - Mediálne a autorské právo (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10120
Názov predmetu:
Mediálne a autorské právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
6. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na prednáškach a seminároch, vypracovanie a prezentácia seminárnej práce (esejí), aktívne kvalifikované vystupovanie v diskusii, úspešné vykonanie písomnej/ústnej skúšky.
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
40 % - aktívna účasť na prednáškach a seminároch, prezentovanie seminárnych prác (esejí), kvalifikované vystupovanie v diskusii, prehľad v odbornej literatúre, vrátane časopiseckej, znalosť aktuálnych otázok mediálnej legislatívy a autorského práva,
60 % písomný test/ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom súhrn poznatkov o aktuálnych otázkach mediálneho a autorského práva na Slovensku, legislatívnom rámci periodickej tlače, agentúrneho spravodajstva, vysielania audiovizuálnych mediálnych služieb v kontexte princípov európskeho mediálneho práva a práva duševného vlastníctva v podmienkach informačnej spoločnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
I. Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne východiská a pramene mediálneho práva
Rozsah a limity slobody prejavu a informácií podľa Ústavy SR.
Základné medzinárodnoprávne dokumenty v oblasti ľudských práv.
Orgány garantujúce medzinárodnú ochranu slobody prejavu a masmédií.

II. Sloboda prejavu a informácií, práva a povinnosti masmédií a novinárov
Sloboda prejavu a informácií a nezávislosť výkonu novinárskeho povolania.
Právny rámec vydávania periodickej tlače.
Sloboda prejavu a právo na ochranu osobnosti.

III. Regulačný rámec vysielania audiovizuálnych mediálnych služieb
Postavenie, základné práva a povinnosti vysielateľov, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb.
Poslanie a funkcie regulačných orgánov v oblasti vysielania
Princípy a nástroje spoločnej európskej audiovizuálnej politiky.

IV. Duálny systém vysielania programových služieb
Význam a legislatívna úprava duálneho systému vysielania.
Vysielateľ na základe zákona a vysielateľ na základe licencie.
Systémové rozdiely medzi verejnoprávnym a komerčným vysielaním.

V. Poslanie a modely verejnoprávneho vysielania na Slovensku a v Európe
Legislatívny rámec verejnoprávneho vysielania na Slovensku a v Európe.
Poslanie a hlavné úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska z hľadiska európskeho konceptu médií verejnej služby.
Modely organizácie, riadenia a financovania verejnoprávneho vysielania.

VI. Právny rámec agentúrneho spravodajstva na Slovensku
Právna úprava agentúrneho spravodajstva.
Poslanie, riadenie a financovanie Tlačovej agentúry SR ako verejnoprávnej inštitúcie.
Trh agentúrneho spravodajstva na Slovensku a v zahraničí.

VII. Podpora pôvodnej a európskej audiovizuálnej tvorby
Nástroje podpory pôvodnej a európskej audiovizuálnej tvorby.
Právny rámec a poslanie Audiovizuálneho fondu ako verejnoprávnej inštitúcie.
Podporné programy Európskej únie a Rady Európy v oblasti kultúry, masmédií a audiovizuálnej tvorby.

VIII. Právne aspekty inzercie, reklamy a mediálnej komerčnej komunikácie
Právna úprava inzercie a reklamy v periodickej tlači.
Legislatívne aspekty mediálnej komerčnej komunikácie vo vysielaní a audiovizuálnych mediálnych službách.
Legislatívna úprava volebných kampaní v masmédiách.

IX. Vznik, predmet a obsah autorského práva
Výhradné osobnostné a majetkové práva.
Výnimky a obmedzenia majetkových práv.
Ochrana autorského práva.

X. Autorské záväzkové právo a jeho ochrana
Licenčná zmluva a jej náležitosti.
Licenčná zmluva na vydanie diela.
Kolektívna licenčná zmluva a hromadná licenčná zmluva.

XI. Práva súvisiace s autorským právom
Práva výkonného umelca.
Práva výrobcu zvukového a audiovizuálneho záznamu.
Práva vysielateľa.

XII. Kolektívna správa práv podľa autorského zákona
Organizácia kolektívnej správy.
Odbory, členstvo a štruktúra organizácií kolektívnej správy.
Výkon kolektívnej správy práv.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013. 410 s. ISBN 978-80-89122-89-9.
KERECMAN, P. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009. 151 s. ISBN 978-80-969584-4-3.
KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. 1. vyd. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy, 2003. 195 s. ISBN 8089141013.
SEČÍK, I. Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2014. 352 s. ISBN 978-80-224-1425-8.
SEČÍK, I. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca. Roč. 1, č. 1, s. 21-53 . Bratislava: ÚPV SAV, 2008. ISSN 1337-8163.
WILFLING, P. -- KOVÁČECHOVÁ, E. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Pezinok: VIA IURIS-Centrum pre práva občana, 2011. 56 s. ISBN 978-80-970686-1-5.
KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2015. 183 s. ISBN 978-80-8168-155-4.
SEČÍK, I. Legislatívne regulovanie duálneho systému rozhlasového a televízneho vysielania v Európe. In: . Otázky žurnalistiky, 1993, č. 4, s. 207-216. Bratislava: Otázky žurnalistiky, 1993.
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. 675 s. ISBN 978-80-22410-33-5.

Odporúčaná:
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 27. septembra 2006 o nezávislosti verejnoprávneho vysielania.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o audiovizuálnych mediálnych službách (kodifikované znenie) v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018. Úradný vestník Európskej únie 21. 11. 2018
• Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 340 /2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č.167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Odporúčanie č. R (99) 15 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach týkajúcich sa pôsobnosti médií počas volebných kampaní
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. júla 2009 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci v oblasti verejnoprávneho vysielania.
Oznámenie KOM(2011) 786 Komisie Eurrópskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 26. 11. 2011 Kreatívna Európa - nový rámcový program pre sektory kultúry a tvorivej činnosti (2014 - 2020).
Rezolúcia (74) 26 o práve na odpoveď
Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za ostatné roky
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 392

A
B
C
D
E
FX
13,8 %19,6 %
18,4 %
17,6 %
29,8 %
0,8 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Ivan Sečík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: