31. 10. 2020  8:40      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10132 - Marketing II (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10132
Názov predmetu:
Marketing II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výslednú známku tvorí: 20% účasť, 30% seminárna práca, 50% ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s možnosťami využitia marketingu v rôznych odvetviach so zreteľom na ich špecifiká.
Získanie prehľadu o moderných trendoch a nových formách v marketingu a špecifických odvetviach; pochopenie marketingového myslenia súčasnosti, kde je stredobodom pozornosti zákazník, jeho potreby, želania.
 
Stručná osnova predmetu:
Získanie prehľadu o moderných trendoch a nových formách v marketingu a pochopenie marketingového myslenia súčasnosti, kde je stredobodom pozornosti zákazník, jeho potreby, želania.
Nové trendy v marketingovom myslení
Guerilla marketing
Zážitkový marketing
Event marketing
Marketing v cestovnom ruchu a hotelových službách
Ekologický marketing
Marketing filmu, hudby a športových klubov
Marketing školy
Politický marketing
Marketing značky

Rozsah:
2 hodiny týždenne, 2 hodiny prednášok (denná forma štúdia),
12 hodín za semester, prezenčná metóda (externá forma štúdia)

Odporúčaná literatúra:
SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR. Brno: Zoner Press.2008. 272 s. ISBN 978-80-86815-93-0
NÍZKA, H. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 198 s. ISBN 80-8078-157-6
FREY, P. Marketingová komunikace nové trendy 3.0. Praha: Management Press, 2011, 203 s. ISBN 978-80-7261-237-6
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 205

ABCD
E
FX
68,3 %
16,1 %
8,3 %
2,9 %
1,0 %
3,4 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: