31. 10. 2020  7:49      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10137 - Marketingová komunikácia II (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10137
Názov predmetu:
Marketingová komunikácia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné štúdium študijných materiálov
Plnenie zadaných úloh (úlohy, projekt) v riadnom termíne
Záverečná písomná skúška
Dochádzka min. 30%
IŠP študenti budú informovaní cez mail ako denní študenti a majú povinnosť si sledovať pokyny k výučbe a termínom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť hlbší pohľad do problematiky marketingovej komunikácie. Výučba sa zameriava na oblasť samotnej marketingovej komunikácie a jej nástrojov potrebných pre efektívnejšiu komunikáciu pre malé, stredné a veľké podniky. Študenti získajú nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti na základe prípadových štúdií a rozhovorov s odborníkmi z praxe. Dôraz sa bude brať na nové médiá, ktoré úspešná komunikácia musí využívať. Ďalej je cieľom predmetu integrovaná marketingová komunikácia, guerilla marketing, budovanie značky a jej komunikácia, špecifiká medzinárodnej marketingovej komunikácie a komunikácie B2B a B2C. Východiská vychádzajú z tuzemskej, európskej a americkej teórie a praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prednáška (05.02. 2018)

Marketingová komunikácia a jej vývoj
Ciele marketingovej komunikácie
Nástroje marketingovej komunikácie
Marketingová komunikácia doma a v zahraničí
Marketingová komunikácia malých podnikov
Komunikácia na B2B a B2C trhoch
Oboznámenie sa s podmienkami predmetu – úvodná hodina


Základná literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.

Doplnková literatúra:

FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.


2. Prednáška (12.02. 2018)

Integrovaná marketingová komunikácia
Vývoj integrovanej marketingovej komunikácie
Riadenie
Koncepcie
Praktické príklady a ukážky integrovanej marketingovej komunikácie

Základná literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.

Doplnková literatúra:
LABSKÁ, H., et al. 2009. Marketingová komunikácia I. Prvé vydanie. Bratislava: EKONÓM, 2009. 230 s. ISBN 978-80-225-2760-6.
KARLÍČEK, M. KRÁL, P.2011. Marketingová komunikace, Jak komunikovať na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011, s.173. ISBN 978-80-247-3541-2


3. Prednáška (19.02. 2018)

Medzinárodná marketingová komunikácia
Komunikácia značiek na medzinárodných trhoch
Praktické príklady medzinárodnej marketingovej komunikácie a ich analýza
Globalizácia a jej vplyv na komunikáciu medzinárodných spoločností
Lokalizácia a štandardizácia
Interkultúrne rozdiely v marketingovej komunikácií


Základná literatúra:
PŘIKRYLOVÁ, J.- JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
SVĚTLÍK, J. 2005. Marketing - cesta k trhu. 2. vyd. Zlín : Aleš Čeněk 2005. 344 s. ISBN 978-80-868-9848-2.
VYSEKALOVÁ, J.- MIKEŠ, J. 2010. Reklama- Jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha : Grada Publishing 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7.

Doplnková literatúra:
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. 2012. Psychológie reklamy. 4.vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.


4. Prednáška (26.02. 2018)

Postavenie značky v marketingovej komunikácii
Budovanie značky a jej význam
Analýza najsilnejších značiek na svete
Hodnota značky
Image značky
Príklady komunikácie značiek na domácom, ale aj medzinárodnom trhu
Marketingová komunikácia vybraných domácich značiek

Základná literatúra:
KOTLER, P.- ARMSTRONG, G. 2007. Marketing. 6. vyd. Praha : Grada Publishing 2007. 856 s. ISBN 978-80-247-0513-3.

Doplnková literatúra:

PLESSIS DU, E. 2007. Jak zákazník vníma reklamu. Brno: Computer Press, 2007. 232 s. ISBN 978-80-2511-456-8.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. 2012. Psychologie reklamy. 4.vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.
5. Prednáška (05.03. 2018)

Priamy marketing a jeho význam
Využitie priameho marketingu u malých podnikov
Email, pošta, letáky, sms, telemarketing
Využitie sociálnych sietí v priamom marketingu

Základná literatúra:
WUNDERMAN, L. 2004. Direct marketing Reklama, která se zaplatí, Praha: Grada Publishing, 2004. 250 s. , ISBN 80-247-0731-4 Zoznam príloh

Doplnková literatúra:

LABSKÁ,H. - TAJTÁKOVÁ,M. - FORET,M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s.12. ISBN 978-80-89447-11-4


6. Prednáška (12.03. 2018)

Reklama
Reklama v tradičných médiách
Reklama v nových médiách
Reklama v počítačových hrách a vonkajšia reklama (OOH)
Reklamný plán, rozpočet a časovanie
Zadávanie reklamy

Základná literatúra:
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.
TELLIS, G. J. 2000. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000, s.24. ISBN 80-7169-997-7

Doplnková literatúra:

LABSKÁ,H. - TAJTÁKOVÁ,M. - FORET,M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s.12. ISBN 978-80-89447-11-47. Prednáška (19.03. 2018)

Public relations
Sponzoring doma a v zahraničí
Sponzoring na sociálnych sieťach
Využitie celebrít v marketingovej komunikácii
Celebrity na sociálnych sieťach a internete

Základná literatúra:
SVOBODA, V. 2009. Public relations - moderňe a účinně, Praha: Grada Publishing a.s., 2009, druhé vydanie, s. 16. ISBN 978-80-247-2866-7
KOTLER, P.- ARMSTRONG, G. 2007. Marketing. 6. vyd. Praha : Grada Publishing 2007. 856 s. ISBN 978-80-247-0513-3.
HESKOVÁ, M. - ŠTARCHOŇ, P. 2009. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. Praha : Oeconomica, 2009. 180 s. ISBN 978-80-245-1520-5.

Doplnková literatúra:
KOTLER, P. 2007. Moderní marketing. Praha: Grada publishing, 2007. 1041 s. ISBN 80-247-1545-2.

8. Prednáška (26.03. 2018)

Event marketing ako nástroj marketingovej komunikácie
Tvorba eventov – vonkajších a vnútorných
Plánovanie eventov
Komunikácia eventov
Product placement


Základná literatúra:
PRESTON, C.A. Event marketing, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, 323 s. ISBN-13: 978-0470891070
ŠINDLER, P. Event marketing, Praha: Grada, 2003, 236 s. ISBN: 8024706466.
KOLLÁROVÁ, D. 2006. Product placement – cesta imidžu!?. In Marketingové komunikace a image. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimédií, 2006. 135 s. ISBN 80-7318-394-3.
Doplnková literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
.

9. Prednáška (02.04. 2018)

Veľtrhy a výstavníctvo
Najznámejšie veľtrhy na Slovensku
Tvorba veľtrhov a výstav
Organizácia veľtrhov a výstav
Príprava propagačných materiálov na veľtrhy a výstavy
Komunikácia na veľtrhoch a výstavach
Záverečné vyhodnotenie


Základná literatúra:
PRESTON, C.A. Event marketing, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, 323 s. ISBN-13: 978-0470891070
ŠINDLER, P. Event marketing, Praha: Grada, 2003, 236 s. ISBN: 8024706466.


Doplnková literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


10. Prednáška (09.04. 2018)

Osobný predaj
Spôsob a komunikácia v osobnom predaji
Interakcie v osobnom predaji
Ciele v osobnom predaji
Analýza osobného predaja na vybraných spoločnostiach (využitie interných dát)
Praktické informácie od obchodného zástupcu

Základná literatúra:
PŘIKRYLOVÁ, J.- JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
SVĚTLÍK, J. 2005. Marketing - cesta k trhu. 2. vyd. Zlín : Aleš Čeněk 2005. 344 s. ISBN 978-80-868-9848-2.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


11. Prednáška (16.04. 2018)

Podpora predaja ako nástroj marketingovej komunikácie
Ochutnávky v nákupných centrách
Podpora produktu na konci životného cyklu
Rozhovor s odborníkom a prístup k interným údajom
Hostesing


Základná literatúra:
PŘIKRYLOVÁ, J.- JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
SVĚTLÍK, J. 2005. Marketing - cesta k trhu. 2. vyd. Zlín : Aleš Čeněk 2005. 344 s. ISBN 978-80-868-9848-2.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


12. Prednáška (23.04. 2018)

Guerlilla marketing a nové trendy v marketingovej komunikácii
Nové trendy doma a v zahraničí
Smerovanie marketingovej komunikácie v budúcnosti
Nové médiá a ich vplyv na marketingovú komunikáciu

Základná literatúra:
LEVINSON, J. 2011. Guerilla marketing, Praha: Computer press 2011, 326 s. ISBN 978-80-251-35.
PATALAS, T. 2010.Guerillový marketing, Praha: Grada Publishing 2010,192 s. ISBN 978-80-247-2484-3.


Doplnková literatúra:
PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
PŘIKRYLOVÁ, J.- JAHODOVÁ, H. 2010. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing 2010. 303 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

A
B
C
D
E
FX
36,2 %
27,7 %
20,6 %
7,8 %4,3 %
3,4 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Marek Ševčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: