30. 10. 2020  14:00      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10138 - Mediálna tvorba IV (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD10138
Názov predmetu:
Mediálna tvorba IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach a seminároch minimálne 75%, odovzdanie seminárnych úloh, absolvovanie záverečného testu.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a zručnosti potrebné pre multimediálneho žurnalistu pracujúceho v oblasti on-line médií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. On-line prostredie a tvorba mediálneho obsahu
2. Redakčná práca v on-line prostredí, fázy prípravy a publikovania, životný cyklus článku
3. Tvorba pre web: rozdielnosti oproti tradičným médiám (printovým, televíznym)
4. Tradičné spravodajstvo versus možnosti webu (Minúta po minúte, komentovanie športových udalostí...)
5. Titulkovanie na webe – špecifiká práce
6. Práca s obrazovým a multimediálnym obsahom
7. Špeciálne formáty, publicistika, osobitné projekty
8. Aké je publikum a aké je správanie konzumenta webového obsahu
9. Profesionálna a neprofesionálna sféra (blogeri, občianska žurnalistika)
10. Etické správanie sa, on-line diskusie a ich moderovanie
11. Perspektívy a trendy vývoja
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OSVALDOVÁ, B. -- HALADY, J A K. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 80-7277-266-7.
OSVALDOVÁ, B. Žurnalistika v informační společnosti - Digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1684-1.
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 141

A
B
C
D
E
FX
53,9 %
24,1 %
10,6 %
5,0 %
0,7 %
5,7 %
 
Vyučujúci:
Ing. Ľuboš Kasala, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: