31. 10. 2020  8:11      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10140 - Metodológia výskumu II (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10140
Názov predmetu:
Metodológia výskumu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2. semester (2. ročník)
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Záverečný test v skúškovom období - 50 bodov.

2.Odovzdanie a prezentácia projektu bakalárskej práce – 50 bodov.
Študent odovzdá školiteľom podpísaný projekt bakalárskej práce. Súčasťou projektu bude aj rešerš k téme bakalárskej práce – študent vyhľadá údaje (literárne zdroje) v dostupnej publikovanej literatúre (knižnica PEVŠ, knižnica UK a pod.) alebo z dostupných on-line databáz (napr. ProQuest, Web of Science a pod.).
On-line databázy:
https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/elektronicke-informacne-zdroje/

3.Účasť na hodinách je povinná podľa čl. 11 ods. 6 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ:
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/studijny_a_skusobny_poriadok_pevs_vratane_dodatku_c._12345.pdf

4.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.

5.Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo záverečného testu a prezentácie projektu bakalárskej práce získa v súčte menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom výučby je oboznámenie študentov s rozdielmi medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom a metodologickým inštrumentáriom pre ich samostatnú výskumnú prácu. Študent sa zoznámi so základnými výskumnými metódami, ktoré slúžia na získavanie dát v teréne a ako ich využije pre svoju záverečnú prácu. Bližšie sa tiež zoznámi s prvkami návrhu plánu výskumu a naučí sa kvalifikovane pristupovať k tvorbe projektu kvalitatívnej alebo kvantitatívnej štúdie.
Získané informácie študentom poskytnú informácie k tvorbe projektu bakalárskej práce. Na začiatku sa študenti dozvedia aké sú podstatné rozdiely medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom prostredníctvom metód, ktoré využívajú, vlastností, ktoré sú im príznačné a ich výhod. Tiež sa oboznámia s rozdielmi z pohľadu zámeru, optiky skúmania, spracovania údajov, dát a procedúr skúmania. Študent získa informácie k vypracovaniu písomného návrhu projektu bakalárskej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška
Kvalitatívny verzus kvantitatívny výskum
•Vymedzenie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, ich rozdiely, výhody a nevýhody, zámer, optika skúmania, údaje (dáta), procedúra, validita a reliabilita.

2.Prednáška
Návrh plánu výskumnej štúdie
•Ako vypracovať písomný návrh projektu, ktorý má presvedčiť, že sa bude jednať o užitočný a zmysluplný výskum, a že výskumník je zodpovedným spôsobom kvalifikovaný na jeho organizovanie a prevedenie.

3.Prednáška
Projekt bakalárskej práce
•Postupy na vypracovanie projektu kvantitatívnej, kvalitatívnej štúdie a tiež tvorbovej a teoretickej bakalárskej práce.

4.Prednáška
Pozorovanie
•Predme, prednosti, slabiny, funkcie a podmienky pozorovania.
•Proces pozorovania, príprava a tréning pozorovania.
•Neštruktúrované a štruktúrované pozorovanie.

5.Prednáška
Interview
•Klasifikácia interview.
•Otázky v interview.
•Etapy interview.
•Pravidlá vedenia dobrého interview.

6.Prednáška
Dotazník
•Administrácia návratnosť dotazníka.
•Štruktúra dotazníka.
•Druhy dotazníkových položiek.
•Postup pri tvorbe dotazníka.

7.Prednáška
Posudzovacie škály
•Druhy škál.
•Postup pri tvorbe škál.
•Pravidlá pri zostavovaní škál.
•Validita škál.

8.Prednáška
Sémantický diferenciál
•Denotatívny a konotatívny význam pojmu.
•Postup pri tvorbe sémantického diferenciálu.
•Vyhodnotenie škál.

9. až 12 týždeň – prezentácie projektov bakalárskych prác.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ČERNÍK, V., VICENÍK, J. 2011. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava : IRIS, 2011. 386 s. ISBN 9788089256792.
GAVORA, P. a kol. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava. Univerzita Komenského. [cit. 20.09.2017]. [online]. 2010. URL: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.
HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod spracování dat. 3. vyd. Praha: Portál, 2006. 696 s. ISBN 978-80-736-7482-3.
HENDL, J. 2012. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2012. 2. vyd. 545 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
ONDREJKOVIČ, P. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : VEDA, 2007. 245 s. ISBN 80-224-0970-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 143

A
B
C
D
EFX
15,4 %30,1 %19,6 %
14,7 %
12,6 %
7,6 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: