30. 10. 2020  14:11      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10142 - Public relations (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10142
Názov predmetu:
Public relations
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, záverečný test.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je oboznámiť študentov so základnými teoretickými východiskami v PR, s dôrazom na prepojenie teórie s praxou, analýza prípadových štúdií v rôznych oblastiach PR Študenti si osvoja poznatky z vývoja public relations, nástrojmi komuniácie s médiami, získajú poznatky o etike vo public relations, ako aj základné informácie o postavení a kompetenciách PR pracovníka ako najdôležitejšieho článku tvorby vzťahov s médiami. Cieľom predmetu je poskytnúť teoretické tak praktické poznatky z problematiky prípravy a realizácie public relations, ako aj uplatňovaní konkrétnych nástrojov PR na presadzovanie cieľov PR. Zároveň študenti získajú vedomosti z oblasti etiky public relations.
 
Stručná osnova predmetu:
1. PR v systéme nástrojov marketingovej komunikácie. Definícia. PR vs. reklama. Vývoj PR.

HEJLOVÁ, D. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015.
CAYWOOD, C. L. Public Relations. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 600 s. ISBN 80-7226-886-4.

2. Interné PR – nástroje internej komunikácie

SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grad, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7.
ŽÁRY, I. Cesta k úspechu . Bratislava: HEVI, 1995

3. Media relations (tvorba tlačových správ, príprava tlačových podujatí, mediálny trh a jeho špecifiká, monitoring a jeho analýza, tvorba tém pre médiá...).

CHUDINOVÁ, E., TUŠER, A. 2013. Kompetentný hovorca. 1. vydanie. Žilina : EUROKÓDEX, 2013. 168 s., ISBN 978-80-8155-019-5
VĚRČÁK, V., GIRGAŠOVÁ, J., LIŠKAŘOVÁ, R. 2004. Media Relations není manipulace. Praha : Ekopress, s.r.o., 2004. 136 s. ISBN 80-86119-43-2.

4. Ďalšie nástroje externej komunikácie – public affairs, editorial marketing, events

LABSKÁ, H., TAJTÁKOVÁ, M., FORET, M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2009. 232 s. ISBN 978-80-89447-11-4.
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grad, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7.


5. Komunikácia prostredníctvom nových (sociálnych) médií – web, blogy, facebook, atď. Online PR

SCOTT, D. M. Nová pravidla marketingu a PR. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2008. 272 s. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-86815-93-0.
KOLEKTIV AUTORU.2014. Online marketing. Brno, Computer press, 2014. ISBN978-80-251-4155-7

6. Krízová komunikácia (druhy kríz, nástroje krízovej komunikácie, rozdelenie cieľových skupín, definovanie krízového tímu, tvorba krízového manuálu, analýza praktických príkladov)

CHALUPA, R. 2012. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. Praha, Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2.
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grad, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7.

7. Hovorca ako komunikátor. Terminologické ukotvenie. Ako pracuje.

CHUDINOVÁ, E., TUŠER, A. 2013. Kompetentný hovorca. 1. vydanie. Žilina : EUROKÓDEX, 2013. 168 s., ISBN 978-80-8155-019-5
FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada, 2009.

8. Editorial marketing – príprava rôznych druhov firemných časopisov. Sponzoring a charita.

SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grad, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7.
ŽÁRY, I. Cesta k úspechu . Bratislava: HEVI, 1995

9. Event marketing.

LABSKÁ, H., TAJTÁKOVÁ, M., FORET, M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2009. 232 s. ISBN 978-80-89447-11-4.
HEJLOVÁ, D. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015.

10. Lobing, Celebrity PR.

HEJLOVÁ, D. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015.
SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grad, 2009. 239 s. Expert. ISBN 978-80-247-2866-7.

11. Etika v PR.

FTOREK, J. Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada, 2009.
HEJLOVÁ, D. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015.


 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

A
B
C
D
EFX
48,7 %30,8 %14,1 %
6,4 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: