30. 10. 2020  13:45      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20032 - Mediálny prejav II (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20032
Názov predmetu:
Mediálny prejav II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na hodinách, splnenie stanovených zadaní a cvičení, zapájanie sa do poskytovania spätnej väzby kolegom a analýzy mediálnych produktov;

priebežne 60%, v skúšobnom období 40%;
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov základné zručnosti mediálnej prezentácie -- interpretácia voľne hovorených obsahov, vedenie rozhovorov s jedným alebo viacerými respondentmi, moderovanie náročnejších typov programov, improvizácia. Poznatky získavajú praktickým tréningom počas rôznych modelových situácií s cielenou spätnou väzbou, ako aj analýzou odvysielaných mediálnych prejavov z rádií alebo televízií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Typy moderátorských výkonov v rozhlasovej / televíznej relácii.
2. Zásady vystúpenia v interiéri a v exteriéri.
3. Vystúpenie v médiách na základe bodového scenára -- redaktorské, moderátorské.
4. Improvizácia -- reakcia na nečakané situácie.
5. Stratégie vedenia rozhovoru, dramaturgia rozhovoru, typy otázok a spôsoby ich kladenia.
6. Vedenie dlhšieho rozhovoru s viacerými účastníkmi.
7. Moderovanie náročnejších typov programov.
Pozn.: Predmet je orientovaný prakticky -- realizuje sa formou tvorby a prezentácie vybraných mediálnych prejavov
Pozn.: Predmet je orientovaný prakticky -- realizuje sa formou tvorby a prezentácie vybraných mediálnych prejavov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUŠER, A. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, 2010. 368 s. ISBN 978-80-89447-16-9.
ČERTÍKOVÁ, H. Ako zvládnuť… – hlasovú techniku, ortoepiu, intepretáciu textov. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2001.
ČERTÍKOVÁ, H. Základy slovenskej výslovnosti a prozódie. Bratislava: VŠMU, 2001.
HRADISKÁ, E. -- BREČKA, S. -- VYBÍRAL, Z. Psychológia médií. Bratislava: Eurokódex, 2009. 416 s. ISBN 978-80-89447-12-1.
KOŠČO, J. -- MISTRÍK, J. Človek na televíznej obrazovke. Bratislava: ČST, 1982.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 391

A
B
CD
E
FX
62,9 %
22,0 %
9,2 %
2,6 %
1,5 %
1,8 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: