30. 10. 2020  14:05      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20219 - Multimediálne praktikum IV (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20219
Názov predmetu:
Multimediálne praktikum IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: účasť na hodinách, plnenie jednotlivých čiastkových zadaní – cvičení a záverečná práca.Záverečné hodnotenie: test + mediálny výstup. V priebehu semestra sa odovzdávajú čiastkové cvičenia. Podrobné zadanie zadávajú pedagógovia na začiatku semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je praktická aplikácia metód tvorby v masovej komunikácie. Konkrétna tvorba mediálneho obsahu, zameraného na vyššie zručnosti uplatňované pri tvorbe a realizácii mediálneho obsahu. Absolvent predmetu zvládne samostatne pripraviť mediálny produkt od nápadu po postprodukciu.
 
Stručná osnova predmetu:
Výučba prebieha blokovo, orientovaná je na špecifiká mediálnej žurnalistickej tvorby.
Strih (12 h) – Final Cut – posilnenie zvládnutia základnej obsluhy strihového programu Final Cut (capture, editing, edit tools, audio effects, export movie) vrátane rozširujúcich funkcií: používanie klávesových skratiek, titulkovanie, exportovanie do rôznych formátov a na rôzne médiá (vypaľovanie DVD, MiniDV), collor correction, jas, kontrast, atp. Rozšírenie práce so strihovým programom o postprodukčné funkcie: video a audio effects (collor correction, contrast, bright, transitions)
Réžia (12h) – posilnenie práce s témou a protagonistami, výber protagonistov. Dramaturgia televízneho vysielania.
Kamera (12 h) – vyššie zručnosti práce s farbou – význam farby v obraze a jej funkcie, symbolika farieb, pôsobenie farieb na ľudskú psychiku, úloha farby v kompozícii obrazu a v zobrazovaní priestoru, farebná perspektíva, pôsobení teplých a studených farieb pri vytváraní hĺbky obrazu, úloha farby v zábere (uplatnenie vecnej, symbolickej, asociatívno-emotívnej a výtvarnej), rozdelenie farieb na farby základné (RGB) a komplementárne (CMYK) a ich miešanie (aditívne, subtraktívne), psycho-fyziologické pôsobenie farieb (reakcie podmienené stavbou zrakového orgánu, emocionálne väzby získané skúsenosťou, všeobecné a symbolické konvencie, individuálnej väzby vyplývajúce z praxe v danej oblasti). Práca s kamerou v televíznom štúdiu. Švenkovanie. Svietenie televíznej relácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARAN, L. Audiovizuální prostředky. Praha: SNTL, 1978.
BARAN, L. Portrét vo fotografii. Praha: Vydavateľstvo Orbis, 1965. 278 s.
BARAN, L. Řeč filmové kamery. Praha: FAMU Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 146 s.
SZOMOLÁNYI, A. Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1. vyd. Bratislava: Citadella, 2016. 182 s. ISBN 978-80-8182-050-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A
B
C
D
E
FX
70,4 %
13,3 %
9,6 %4,4 %
1,5 %
0,8 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: