31. 10. 2020  8:49      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20223 - Médiá a spoločnosť (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD20223
Názov predmetu:
Médiá a spoločnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra si poslucháči pripravujú na každé stretnutie seminárnu prácu zameranú na obsah preberanej problematiky podľa inštrukcií vyučujúceho, ktoré odovzdávajú v tlačenej podobe na začiatku každého stretnutia. Skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
: Cieľom predmetu je objasniť študentom najdôležitejšie aspekty pôsobenia médií v spoločnosti v empirickej aj teoretickej rovine, na národnej i medzinárodnej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Funkcie médií. Účinky médií.
Médiá ako nástroj spoločenskej kontroly. Mediálna komunikácia.
Rozšírenosť a publikum médií.
Štruktúra, typológia a správanie publika médií.
Mediálna komunikácia, politický marketing a politická komunikácia.
Vlastníctvo, pluralita a nezávislosť médií.
Koncentrácia, globalizácia.
Médiá a mediálny trh na Slovensku.
Vývoj systému, vlastnícka štruktúra a ekonomika médií, legislatíva.BREČKA, S. 2009. Od tamtamov po internet. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 320 s. ISBN 978-80-89363-29-2.
JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. 2003. Média a společnost – Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha : Portál, 2003. 206 s. ISBN 80-717-8697-7
McQUAIL, D. 2009. Úvod do teorie masové komunikace, 4. vydanie. Praha : Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDE
FX
16,8 %25,6 %28,0 %18,4 %10,4 %0,8 %
 
Vyučujúci:
Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: