31. 10. 2020  8:59      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20225 - Marketing médií (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMD20225
Názov predmetu:
Marketing médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. ročník, 5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je kombináciou prednášky a seminára, v rámci ktorého študenti prezentujú práce podľa zadania.

- Aktívna účasť na seminároch (20 %)

- Písomné spracovanie marketingového projektu pre vybrané médium (20%)

- Prezentácia a obhajoba projektu (30%)

- Záverečný písomný test (30 %)

- Kredity nebudú udelené tým študentom, ktorí záverečný písomný test neurobia minimálne na 66%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi prednášok a seminárov získajú základný prehľad o marketingu v médiách v teórií, a vďaka seminárom s kľúčovými marketingovými pracovníkmi slovenských médií, i v praxi. Zároveň budú mať viac ako základný prehľad o slovenskom mediálnej legislatíve, mediálnom trhu, jeho aktéroch a ich postavení.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika základných princípov marketingových koncepcií (a ich vzájomných odlišností) jednotlivých typov médií s dôrazom na praktickú aplikáciu spracovania marketingovej stratégie a programov v konkurenčnom prostredí slovenského mediálneho priestoru.

Mediálny trh a jeho marketingové špecifiká. Analýza mikro a makro prostredia mediálnej podnikateľskej sféry; Marketingový informačný systém, charakteristické profily publika.

Segmentačné kritéria, médiagrafické správanie cieľových skupín. Marketingové plánovanie v médiách, ciele, stratégie marketingového mixu.

Produktové portfólio mediálneho subjektu, diverzifikácia ponuky. Distribučná stratégia, Cenová stratégia.

Komunikačná stratégia nadlinkových a podlinkových metód. Komunikačné prostriedky.

Podpora predaja v médiách; PR, sponzorstvo, partnerstvo, mediálne eventy.

Meranie účinnosti marketingového programu.

Seminár: Marketing printových médií a rádia

Seminár: Marketing internetového média

Seminár: Televízny marketing

Odporúčaná literatúra:
EASTMAN S. T., FERGUSON D. A., KLEIN R.: Media Promotion & Marketing for Broadcasting, Cable & the Internet. Focal Press, 2006.
BLUMENTHAL, H J. -- GOODENOUGH, O R. This Business of Television. 3. vyd. New York: Billboard Books, 2006. 568 s. ISBN 0-8230-7763-2.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Podmieňujúce predmety: Marketing I, Marketing II
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

A
B
C
D
E
FX
54,1 %
28,4 %
8,1 %
6,8 %
2,6 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Marian Tar, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: