31. 10. 2020  9:03      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20229 - Médiá a propaganda (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD20229
Názov predmetu:
Médiá a propaganda
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálne štúdiá
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre absolvovanie kurzu:
1. Priebežné štúdium textov;
2. Úspešné odovzdanie písomného priebežného testu;
3. Odovzdanie záverečnej práce - prípadovej štúdie propagandy.

Systém hodnotenia:
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Podmienkou pre získanie zápočtu je absolvovanie priebežného testu a odovzdanie eseje. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
10 % - dochádzka a aktivita /max. 10 bodov/
30 % - priebežný písomný test /max. 30 bodov/
60 % - prípadová štúdia /max. 60 bodov/

Hodnotenie študentov s individuálnym študijným plánom:
Študenti s IŠP majú možnosť vynechať celkovo až 75% prednášok, teda majú povinnosť byť prítomný na minimálne 3 prednáškach z celkových 12. Študenti s IŠP môžu využívať konzultácie s vyučujúcim, na ktorých sa dopredu dohodnú elektronickou formou. Priebežný test a prípadovú štúdiu musia študenti s IŠP absolvovať podobne ako ostatní.

Poslucháči budú vyhodnotení nasledovne:
100 - 91 bodov A 
90 - 81 bodov B
80 - 73 bodov C
72 - 66 bodov D
65 - 60 bodov E
59 - 0 bodov FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s témou propagandy a rôznymi prepojeniami so svetom médií. Studenti budu mat možnosť sa zoznámiť s rôznymi prístupmi i definíciami propagandy a odlíšiť ich od agitácie, reklamy, osvety a public relations. Kurz približuje dejiny propagandy a druhy propagandy v totalitných i v demokratických režimoch. Zaoberá sa zároveň vzťahom propagandy a umenia a propagandy a historiografie. Kurz rozoberá i problematiku dezinformácií a fake news a záverom ukazuje na praktických príkladoch politický marketing s prvkami propagandy a bez nich.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Propaganda - definície a druhy

2. História propagandy od staroveku po dnešok

3. Typy propagandy podľa účelu, podľa motívov a tém, podľa lingvistických techník

4. Metódy propagandy v totalitných režimoch - nacistický a komunistický režim

5. Propaganda demokratických režimom

6. Vzťah propagandy a umenia

7. Propagandistický plagát, film a pieseň

8. Metódy analýzy propagandy

9. Antisemitská propaganda ako modelový príklad dlhodobej propagandy

10. Fake news a dezinformácie

11. Ciele propagandy a fake news konšpiračných a alternatívnych médií na Slovensku

12. Deep fake news a budúcnosť propagandy

Literatúra:

Ascher, William – Hirschfelder, Barbara: 2005. Revitalising Political Psychology. Lawrence
Erlbaum Associates: New Jersey.

Bernays, Edward: 1928. Propaganda. Horace Liveright: New York.

Ftorek, Josef: 2010. Public relations a politika. Grada Publishing: Havlíčkův Brod.

Jowett, Garth – O´Donnel, Victoria: 2012. Propaganda and Persuation. SAGE Publications: Los Angeles.

O´Shaugnessy, Nicholas: 2004. Politics and propaganda. Manchester University Press: Manchester.

Welch, David: 2003a. Propaganda, definitions of. In: Culbert, David – Cull, Nicholas – Welch, David. Propaganda and Mass Persuasion. ABC-CLIO:Santa Barbara.

Welch, David: 2003b. White Propaganda. In: Culbert, David – Cull, Nicholas – Welch, David. Propaganda and Mass Persuasion. ABC-CLIO: Santa Barbara.

Welch, David: 2003d. Black propaganda. In: Culbert, David – Cull, Nicholas – Welch, David. Propaganda and Mass Persuasion. ABC-CLIO: Santa Barbara.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

A
B
C
D
E
FX
55,0 %
38,3 %
5,0 %
0 %1,7 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: