30. 10. 2020  14:34      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD20231 - Tvorba pre lifestylové časopisy (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD20231
Názov predmetu: Tvorba pre lifestylové časopisy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A
B
C
D
E
FX
68,4 %
31,6 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: