31. 10. 2020  9:31      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD30017 - Praktikum sociálnej interakcie (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD30017
Názov predmetu: Praktikum sociálnej interakcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia 3. al. 5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre absolvovanie kurzu:
1. Priebežné štúdium textov;
2. Záverečná písomná skúška.

Systém hodnotenia:
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Podmienkou pre získanie zápočtu je odovzdanie eseje. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
25 % - dochádzka a aktivita /max. 25 bodov/
75 % - záverečná skúška /max. 75 bodov/

Hodnotenie študentov s individuálnym študijným plánom:
Študenti s IŠP majú možnosť vynechať celkovo až 75% prednášok, teda majú povinnosť byť prítomný na minimálne 3 prednáškach z celkových 12. Študenti s IŠP môžu využívať konzultácie s vyučujúcim, na ktorých sa dopredu dohodnú elektronickou formou. Záverečnú skúšku musia študenti s IŠP absolvovať podobne ako ostatní.

Poslucháči budú vyhodnotení nasledovne:
100 - 91 bodov A 
90 - 81 bodov B
80 - 73 bodov C
72 - 66 bodov D
65 - 60 bodov E
59 - 0 bodov FX
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz "Praktikum sociálnej interakcie" je navrhnutý ako predmet zaoberajúci sa otázkami sociálnej psychológie, fungovania spoločnosti a občianskej spoločnosti a patológiami spoločenského života. Jeho cieľom je priblížiť študentom problémy fungovania modernej spoločnosti v období neskorej moderny.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Character of Man
Two traditions in an approach toward character of man and mankind
Alter versus Ego
Sociobiological perspective of hatred, cooperation and competition in a history

Primary Sources:
1. Good and Evil: Interpreting a Human Condition. Farley Edward. 1990. Fortress Press /Vanderbilt University. 
2. The Economics of Hate, Samuel Cameron. Edward Elgar, 2009. /Part 7: Phobias –isms and schisms: group hate/
https://books.google.sk/books?id=6RFCK7KivrEC&pg=PA123&lpg=PA123&dq=Sociobiological+perspective+of+hatred&source=bl&ots=EwTQ3wjenW&sig=7uLDaQ50zd6zNzAQI0nkILb0c0M&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjfoa2tq6LPAhUK7xQKHVwpCw4Q6AEIHzAA#v=onepage&q=Sociobiological%20perspective%20of%20hatred&f=false


2. Prejudices, Stereotypes, and Social Construction of Reality
Attitudes, Stereotypes, and Prejudices
Authoritarian Personality
Conflict between groups and conflict solution processes

Primary Sources:
1. Stereotypes, Cognition and Culture: Psychology Focus. Perry R. Hinton. Philadelphia, Taylor & Francis 2000. pp. 126 - 137.
2. Researching authoritarianism in old and new democracies. Erős, F. - Enyedi, Z. In: Authoritarianism and Prejudice. Central European Perspective. Erős F. - Enyedi, Z. (eds.). Budapest, Osiris, 1999.


3. Discrimination and Hate Violence
Discrimination and discrimination behavior
Hate speech, hate crime, and hate violence
Symbols of hate

Primary Sources:
1. The Jew Accused. Three Anti-Semitic Affairs. Dreyfus, Beilis, Frank, 1894-1915. Lindemann S. Albert. Cambridge University Press, 1991. /Chapter 5 - Dreyfus Affair, more than a trail/.
2. Speak No Evil. The Triumph of Hate Speech Regulations. Gould B. Jon. University of Chicago Press, 2015. /Chapter 2 - Theoretical Implications/


4. Good and Evil - Evil, Cruelty, and Aggression in Theory and Practice
Theological Notion of good and evil
Philosophical Notion of good and evil
Lucifer Effect - reasons of cruelty and aggression

Primary Sources:
1. The Problem of Evil. Peter van Inwagen. Clarendon Press Oxford, 2006. /Lecture 1: The Problem of Evil and the Argument of Evil./
2. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Philip Zimbardo, 2008. Random House Publishing /Part 2/.


5. Extremism
Theories of Extremism
Extremism as a Reaction to Character of Modernity
False-consensus Effect

Primary Sources:
1. A Decade Lost. Rethinking Radicalization and Extremism. Kundnani Arun. Claystone 2016 /Chapters 4, 5, and 6/.
2. Preventing Religious Radicalization and Violent Extremism. Youth Justice Board. London, 2015.


6. Racism
Usage and aspects of racism
History of Racism and Its Impact on Views in 21st century
Racism as Ideology

Primary Sources:
1. Unity and Diversity. Wievorka Michel. In: The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Montserrat Guibernau - John Rex. Cambridge, Polity Press, 2010.
2. After Race: Racism after Multiculturalism. Antonia Darder – Rudolfo D. Torres. New York University Press, 2004. /Chapter 5 - What´s so Critical about Critical Race Theory?/


7. Genocide as an Ultimate Evil
Genocides in a History and Modernity
Processes of De-humanisation as a road to genocide
Banality of Evil

Primary Sources:
1. The History and Sociology of Genocide. Frank Chalk - Kurt Jonassohn: Part 1 – The Conceptual Framework. Yale University Press, New Haven, 1990. pp. 8-32.
2. Eichmann in Jerusalem. Hannah Arendt, Viking Press, 1963. /2nd and 3rd part/


8. Holocaust as a Highest Stage of Modernity
Uniqueness of Holocaust
Holocaust as a Highest Stage of Modernity
Perpetrators and victims – morality in times of late modernity

Primary Sources:
1. Modernity and the Holocaust. Bauman Zygmunt, Cornell University Press, 2004. /Part I - Introduction: Sociology after the Holocaust/.
2. Jews and Queers. Symptoms of Modernity in Late 20th century Vienna. Bunzl Matti. University of California Press, 2004. /Chapter I/9. Antisemitism
Reasons and history of antisemitism
Etymology of Antisemitism and differences with Anti-judaism
Functions of Antisemitism in Modern Society

Primary Sources:
1. Why the Jews? Prager, Telushkin: Part 1: Why the Jews? The Explanation (pp. 17-80). Simon&Schuster, New York 1985.
2. Antisemitism and Xenophobia in German since Unification. Bergmann, W. In: Antisemitism and Xenophobia in Germany after Unification. Kurten, H. - Bergmann, W. - Erb, R. (eds). Oxford, Oxford University Press, 1997. p. 21-87.


10. Antiziganism
Anticiganism and hate against Roma
Political hatred and social stratification
Political extremism in Central Europe and Roma

Primary Sources:
1. Antiziganism: What's in a Word? Ed: Jan Selling, Markus End, Christo S. Kjučukov, Pia Laskar, William Templer. Cambridge Scholars Publishing, 2015. /Part III/
https://books.google.nl/books?id=xl8HCgAAQBAJ&pg=PA82#v=onepage&q&f=false
2. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava VAŠEČKA, M. - Jurásková, M. - Nicholson, T., 2003 (eds.):, Institute for Public Affairs 2003. ISBN: 80-88935-46-6. /The Roma as the target of Political Extremism; Puliš Peter/.

11. Utopic ideas as a source of hate
Utopia in a history of Mankind
Utopianism as Political Ideology
Utopias of 20st century and hate

Primary Sources:
1. Utopianism: A Very Short Introduction. Lyman Tower Sargent, Oxford University Press. 2010. /Part I: Good Places and Bad Places/.
https://books.google.sk/books?id=xgA69UImZu8C&pg=PA21&redir_esc=y&hl=cs#v=onepage&q&f=false
2. Fascism. Critical Concepts in Political Science. Matthew Feldman (ed). Routledge. 2004. /Part I: General Introduction/
https://books.google.sk/books?id=2SlXXndbbCEC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


12. How to deal with Hatred in Liberal Democracies?
Preventing, monitoring and prevention of hate crimes
International Treaties and mechanisms how to deal with hatred
Cyber-hate - new challenges in a fight against Hatred

Primary Sources:
1. A Guide to Fighting Hate Crime. Home office 2012. CST Manchester.
2. http://www.osce.org/odihr/36426?download=true
3. Hate Crimes in Cyberspace. Danielle Keats Citron. Harvard University Press, 2014. /Part I./
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 249

A
B
C
DEFX
49,0 %
18,1 %
16,5 %
9,2 %
4,8 %
2,4 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: