30. 10. 2020  14:51      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD30018 - Tvorba pre lifestylové časopisy (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMD30018
Názov predmetu:
Tvorba pre lifestylové časopisy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 6 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Mediálna komunikácia 4. al. 6. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
60 % za aktivitu na seminároch a priebežné vypracovanie úloh (analýzy, cvičenia, vypracovanie námetov, diskusie), 40 % za tímovú tvorbu modelového lifestylového časopisu.
V prípade IŠ 50% účasť + vypracovanie analýzy konkrétneho lifestyle časopisu a príprava materiálu do modelového magazínu. 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov špecifiká tohto typu žurnalistiky – od výberu témy cez spracovanie až po redigovanie a základy časopisovej grafiky. Predmet je zameraný na získavanie skúseností pri tvorbe vlastných materiálov s voľnou aj s určenou témou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Bulvárne či zaujímavé? – aké sú lifestylové časopisy.
2. O čom píšu lifestylové časopisy? - výber tém, analýza, návrhy.
3. Ako píšu lifestylové časopisy? - jazyk a štýl, forma.
4. Ako sa pripraviť? - zdroje informácií, kolegovia, okruh spolupracovníkov.
5. Práca s celebritami – ankety, rozhovory, ako, koho a kedy osloviť.
6. Práca s príbehom – výber témy, ako získať kontakt, spracovanie, autorizácia.
7. Vlastná tvorba študentov – praktické cvičenia k menovaným okruhom tém.
8. Vlastná tvorba študentov – tréning zručností.
9. Tvorba modelového lifestyle časopisu.
10. Redigovanie, zalomenie
11. Záverečná korektúra časopisu

Odporúčaná literatúra:
KASARDA, M.: Praktická príručka písania pre profesionálov. Bratislava: Eurokodex, 2012.
TABERY, P. Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života ve vybrané časopisecké produkci, kvalitativní analýza ženských a mužských časopisu (sociologický ústav AV ČR). [online]. 2012. URL: http://www.soc.cas.cz.
BAHNA, M. -- ZEMAN, M. -- PISCOVÁ, M. Podoby ženy. Bratislava 2008, štúdia (Sociologický ústav SAV). [online]. 2008. URL: http://www.sociologia.sav.sk.
POLÁKOVÁ, E. Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek, štúdia . [online]. 2008. URL: http://www.saske.sk/cas/2-2008.
DOČEKALOVÁ, M.: Tvurčí psaní pro každého. Praha, Grada 2006.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BAHNA, M. -- ZEMAN, M. -- PISCOVÁ, M. Podoby ženy. Bratislava 2008, štúdia (Sociologický ústav SAV). [online]. 2008. URL: http://www.sociologia.sav.sk.
DOČEKALOVÁ, M.: Tvurčípsaní pro každého. Praha, Grada 2006.
KASARDA, M.: Praktická príručka písania pre profesionálov. Bratislava:Eurokodex, 2012.
POLÁKOVÁ, E. Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek, štúdia . [online]. 2008. URL: http://www.saske.sk/cas/2-2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 319

A
B
C
D
EFX
61,1 %
24,1 %
10,0 %
2,2 %1,3 %1,3 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: