Sep 21, 2020   3:14 a.m.      Matúš        
University information system

Course syllabus BMMM30131 - Techniques and Procedures of Commercial Photography 2 (FM - SS 2020/2021)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM30131
Názov predmetu:
Techniky a postupy komerčnej fotografie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
Mgr. Peter Kubaľák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
1. 7. 2020
Schválil:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 01. 07. 2020.

Type of output: