31. 10. 2020  8:41      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10013 - Ekonomika a manažment médií (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMM10013
Názov predmetu:
Ekonomika a manažment médií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna a marketingová komunikácia, 2. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
tri písomné práce po 20 bodov, ústna skúška 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné poznatky z mediálnej makroekonómie, teda poznatky o fungovaní odvetvia mediálneho priemyslu, ale aj poznatky z mediálnej mikroekonómie, teda poznatky o fungovaní mediálnych podnikov, podnikateľskom plánovaní a finančnom rozpočtovaní médií rôzneho druhu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ekonomická história svetových médií
2. Teoretické východiská mediálnej ekonomiky
3. Médiá ako odvetvie modernej ekonomiky
4. Hybné sily mediálnej ekonomiky
4. Politická ekonómia médií
5. Ponuka médií
6. Dopyt po médiách
7. Obsah ako tovar v ekonomike médií
8. Zdvojený trh médií – trh služieb a trh tovarov
9. Štruktúra mediálnych trhov a koncentrácia
10. Podnikateľské plánovanie v mediálnych podnikoch
11. Finančné plánovanie v mediálnych podnikoch
12. Podnikateľské modely v médiách
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ALBARRAN, A. -- CHAN-OLMSTED, S. -- WIRTH, M (. Handbook of Media Management and Economics. [S.I.]: [s.n.], 2006. 750 s. ISBN 0-8058-5004-X.

Odporúčaná:
Bačišin V., Politická ekonómia médií. Rukopis.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 696

A
B
C
D
E
FX
63,5 %25,7 %
5,5 %
2,3 %
1,7 %
1,3 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Václav Mika (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: