31. 10. 2020  8:50      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10019 - Mediálny výskum. Marketingový výskum. (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM10019
Názov predmetu:
Mediálny výskum. Marketingový výskum.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Masmediálna a marketingová komunikácia, 1. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
MARKETINGOVÝ VÝSKUM:
1.Záverečný test v skúškovom období - 50 bodov.
2.Odovzdanie a prezentácia projektu diplomovej práce – 50 bodov.
Študent odovzdá školiteľom podpísaný projekt diplomovej práce. Súčasťou projektu bude aj rešerš k téme diplomovej práce – študent vyhľadá údaje (literárne zdroje) v dostupnej publikovanej literatúre (knižnica PEVŠ, knižnica UK a pod.) alebo z dostupných on-line databáz (napr. ProQuest, Web of Science a pod.).
On-line databázy:
https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/elektronicke-informacne-zdroje/
3.Účasť na hodinách je povinná podľa čl. 11 ods. 6 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ:
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/studijny_a_skusobny_poriadok_pevs_vratane_dodatku_c._12345.pdf
4.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
5.Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý zo záverečného testu a prezentácie projektu diplomovej práce získa v súčte menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.

 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa oboznámia s celým procesom výskumu. Od určenia cieľa výskumu, výberu vhodnej metódy získavania údajov, vytvorenia nosičov pre zhromažďovanie údajov, zberu údajov v teréne, ich spracovania, analýzy až po napísanie záverečnej správy z prieskumu. Priblíži sa im problematika výberového zisťovania, t. j. metódy výberu vzorky a určenie veľkosti vzorky. Po absolvovaní predmetu by mali byť schopní sami riadiť proces mediálneho alebo marketingového výskumu, resp. pripraviť a konzultovať zadanie výskumu pre výskumnú agentúru. Študent získa informácie k vypracovaniu písomného návrhu projektu diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
MARKETINGOVÝ VÝSKUM:
1.Prednáška
Poslanie, znaky a proces marketingového výskumu
•Skúmanie trhu, marketingový manažment a výskum trhu, znaky výskumu.
•Fázy procesu výskumu, informácie pre manažment a cieľ projektu, typy výskumu, opodstatnenosť prieskumu, výber realizátora.
2.Prednáška
Proces marketingového výskumu
•Sekundárne údaje, proces získavania sekundárnych údajov, model riešenia informačného problému, interné a externé zdroje sekundárnych údajov.
3.Prednáška
Kvalitatívny výskum
•Súčasť primárneho výskumu, faktory výberu metód marketingového výskumu, základné prístupy kvalitatívneho výskumu - akčný výskum, etnografický výskum, case study, metóda ukotvenej teórie.
4.Prednáška
Metódy zberu údajov v kvalitatívnom výskume
•Individuálne rozhovory.
•Focus Group.
•Špecifické metódy a techniky – dopytovanie, škálovanie, asociácie, psychologická projekcia a analýza.
5.Prednáška
Výberové zisťovanie
•Proces výberu vzorky.
•Metódy výberu vzorky.
•Veľkosť vzorky.
6.Prednáška
Pozorovanie
•Charakteristika a metódy pozorovania, štruktúrované pozorovanie, záznamový hárok.
•Oblasti použitia, pozorovanie nákupného správania, frekvenčný test, mystery shopping.
7.Prednáška
Dopytovanie
•Charakteristika a formy dopytovania v kvalitatívnom výskume.
•Dotazník – funkcie, typy, tvorba a štruktúra.
•Formulácia a typológia otázok.
•Formy, druhy a tvorba škál.
8.Prednáška
Panelový výskum
•Typy panelového výskumu.
•Spotrebiteľský panel.
•TV panel domácnosti
9. až 12 týždeň – prezentácie projektov diplomových prác.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ČERNÍK, V., VICENÍK, J. 2011. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava : IRIS, 2011. 386 s. ISBN 9788089256792.
KOZEL, R. a kol. 2006. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, a,s., 2006. 277 s. ISBN 978-80-247-0966-X.
RICHTEROVÁ, K a kol. 2013. Úvod do výskumu trhu. Bratislava : Sprint 2 s. r. o., 2013. 315 s. ISBN 978-80-89393-95-4.
TAHAL, R. a kol. Marketingový výskum. Postupy, metody, trendy. Praha : Grada Publishing, a,s., 2017. 261 s. ISBN 978-80-271-0206-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 551

ABCDEFX
56,6 %
14,3 %
10,3 %
8,9 %8,2 %
1,7 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: