31. 10. 2020  9:00      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10023 - Strategický mediálny marketing (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMM10023
Názov predmetu:
Strategický mediálny marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Téma seminárnej práce: Prípadová štúdia vybraného slovenského média z pohľadu marketingovej komunikácie.
Požiadavky na spracovanie – rozsah: 6 strán textu + PP prezentácia

Podmienky absolvovania predmetu: min. 30% účasť na prednáškach/ spracovanie seminárnej práce v požadovanom rozsahu a obsahovej kvalite / napísanie záverečného testu min. hodnotenie E (55 %) – podmienkou pre písanie testu je vypracovanie seminárnej práce v požadovanej kvalite

IŠP – podmienky: spracovanie seminárnej práce v požadovanom rozsahu a obsahovej kvalite / napísanie záverečného testu min. hodnotenie E (55 %) – podmienkou pre písanie testu je vypracovanie seminárnej práce v požadovanej kvalite/
 
Výsledky vzdelávania:
Intenzívny kurz, určený pre mediálnych marketológov zajtrajška, so silným dôrazom na reálne prípadové štúdie a praktické cvičenia (učenie hrou), aby študenti rukolapne pochopili prax strategického mediálneho marketingu.
 
Stručná osnova predmetu:
MeMediálne systémy v spoločnosti a meniaca sa úloha žurnalistiky
Mediálny systém ako subsystém spoločnosti a jeho funkcie. Rôzne aspekty jeho skúmania (vzťah k štátnej moci, regulácia, komercionalizácia médií a jej dôsledky).
Kľúčové princípy súčasnej historiografie mediálnej komunikácie. Determinanty jednotlivých etáp rozvoja médií a ich odraz v žurnalistike.
Súčasný mediálny systém – komerčné a nekomerčné médiá. Duálny systém a jeho ambície. Rozdiely v organizácii, financovaní a stratégie tvorby programu.
BREČKA, S A K. 2009. Od tamtamov po internet. Žilina. Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 320 s. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-29-2.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2009. Masové médiá. Praha. Portál, 2009. 143 s. ISBN 9788073674663

14.II.
Špecifiká marketingu v mediálnom prostredí
Marketingová stratégia v oblasti médií, čím sa odlišuje od marketingovej stratégie v podniku. Definícia pojmov. Ukazovatele, metriky a analýzy mediálnych trhov. Využívanie B2B a B2C kampaní v médiách. Marketingový plán.
ČÁBYOVÁ, Ľ. : Mediálny marketing, Trnava : FMK UCM v Trnave, 2010, 126 s., ISBN 978-80-8105-174-6

21.II.
Financovanie médií
Rozdiel vo financovaní verejnoprávneho a súkromného média. Prieskumy počúvanosti, sledovanosti a čítanosti a ich dosah na tvorbu marketingových stratégií. Sponzoring, partnerstvá, mediálny priestor (reklamné spoty) - ako médiá zarábajú.
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2003. Médiá a společnost. Praha. Portál, 2003. 206 s. ISBN 8071786977
SVĚTLÍK, J.: Marketing pro evropský trh. Praha: Grada Publishing 2003. 272 s., ISBN: 8024704226.

28.II.
Marketingový mix – produkt
Program a novinársky obsah ako produkt v mediálnom marketingu. Dramaturgia a vhodný výber programovej štruktúry k cieľovej skupine. Hudobná produkcia a jej vplyv na počúvanosť rádia – ako funguje, akým kritériám podlieha?
TUŠER, A. -2010. Ako sa robia noviny. 4. Prepracované Vyd. Žilina: Eurokódex, 2010. 288 s. ISBN 978-80-894-4723-7.

7.III.
Marketingový mix – cena
Vlastníctvo médií na Slovensku. Ako fungujú vydavateľské domy a jednotlivé marketingové oddelenia. Crosspromotion. Cenotvorba reklamných kampaní. Inzercia, sponzoring a public relations ako nástroj na získanie financií.
TUŠER, A. -2010. Praktikum mediálnej tvorby. 1. Vyd. Žilina: Eurokódex, 2010. 368 s. ISBN 978-80-894-4716-9.
14.III.
Marketingový mix – miesto a propagácia
Šírenie mediálneho obsahu k verejnosti, vplyv propagácie na počúvanosť/sledovanosť/čítanosť. Moderátori, redaktori a novinári – osobnosti, ktoré tvoria médium a majú priamy kontakt s publikom v úlohe celebrít, ktoré priťahujú záujem verejnosti.
SVĚTLÍK, J.: O podstate reklamy. Praha: Eko-konsult 2012. ISBN: 9788089447855
ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5.

21.III.
Marketing v lokálnom médiu . Prednáška odborníka z praxe.
Ing. Urlandová, riaditeľka TV Bratislava
Charakteristika lokálnej televízie, spôsob financovania, marketingový plán a osvedčené nástroje, diskusia


28.III.
Médium ako love brand
Corporate identity, branding a vytváranie imidžu média. Prípadová štúdia vybraných médií: Fun rádia a Rádia_FM.
SVĚTLÍK, J.: Marketing pro evropský trh. Praha: Grada Publishing 2003. 272 s., ISBN: 8024704226.

4.IV.
Online komunikácia médií
Nové trendy v oblasti propagácie typické pre médiá. Sociálne siete ako nástroj na zdieľanie obsahu, Facebook a Instagram a cielenie na adekvátnu základňu poslucháčov. Online reklamy, zber dát a tracking. Využitie remarketingu.
MILLER M.: Internetový marketing s Youtube. Praha: Computer press 2015. ISBN: 978-8025-136-72-0
Scott, D. M.: Nová pravidla marketingu a PR. Brno: Zoner Press.2008. 272 s. ISBN 978-80-86815-93-0

11.IV.
Prednáška odborníka z praxe II. - denník N
Ako spustiť nový mediálny projekt. Stratégie nových mediálnych projektov.
xxxxxx
18.IV.
Prezentácie prác
Prezentácie seminárnych prác študentov.


25.IV.
Záverečný seminár
predtermín
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 191

A
BC
D
E
FX
69,6 %
17,3 %
7,3 %
2,6 %
3,2 %
0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Pavol Minár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: