31. 10. 2020  9:28      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10031 - Mediálna regulácia a legislatíva (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMM10031
Názov predmetu:
Mediálna regulácia a legislatíva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na prednáškach a seminároch, aktívne a kvalifikované vystúpenia v diskusiách, prehľad v odbornej literatúre, znalosť aktuálnych otázok masmediálnej politiky a regulácie na národnej i nadnárodnej úrovni, úspešné vykonanie písomnej/ústnej skúšky.
Každý študent môže získať maximálne 100 bodov, pričom v prípade zisku menej ako 59 bodov študent neuspel a skúška mu nebude zapísaná. Jednotlivé úkony smerujúce k získaniu skúšky budú ohodnotené nasledovne:
35 % - aktívna účasť na prednáškach a seminároch, kvalifikované vystupovanie v diskusii, prehľad v odbornej literatúre, vrátane časopiseckej, znalosť aktuálnych otázok rozvoja systému masmédií, mediálnej regulácie a legislatívy,
65 % - písomný test/ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Obsahom predmetu je štúdium základných legislatívnych a medzinárodnoprávnych dokumentov v oblasti masmediálnej politiky a regulácie systému prostriedkov masovej komunikácie na vnútroštátnej i nadnárodnej úrovni. Osobitný dôraz sa bude klásť na fundamentálne dokumenty najvýznamnejších medzinárodných organizácií (Organizácia spojených národov, Rada Európy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, UNESCO), ako aj systém masmediálneho zákonodarstva na Slovensku, ktoré determinujú východiskové princípy a mechanizmy mediálnej regulácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Masmediálna politika a regulácia masmédií
Inštitucionálna základňa masmediálnej politiky na Slovensku.
Legislatívno-právny rámec regulácie masmédií.
Nástroje a mechanizmus regulácie masmédií.

2. Ústavnoprávne a medzinárodnoprávne východiská masmediálnej politiky a regulácie
Sloboda prejavu a informácií.
Medzinárodné dohovory o ľudských právach a ich implementácia do právneho systému a mediálnej legislatívy Slovenskej republiky.
Nezávislosť výkonu novinárskej činnosti, legitímne obmedzenia slobody prejavu a zodpovednosť za jej zneužitie.

3. Subjekty medzinárodnej masmediálnej politiky a regulácie
Organizácia spojených národov, Rada Európy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, UNESCO.
Najvýznamnejšie medzinárodnoprávne dokumenty v oblasti slobody prejavu a masmédií.
Mechanizmus kontroly dodržiavania medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti slobody prejavu a masmédií.

4. Európska masmediálna politika a regulácia
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o audiovizuálnych mediálnych službách.
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii.
Rada Európy ako významný subjekt európskej masmediálnej politiky a regulácie.

5. Európsky súd pre ľudské práva a regulácia masmédií
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a medzinárodné štandardy slobody prejavu a masmédií
Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva podľa čl. 10 Dohovoru.
Rozbor vybraných rozhodnutí Súdu a ich dosah na masmediálnu legislatívu a regulácia masmédií.

6. Regulačný rámec vysielania audiovizuálnych mediálnych služieb
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o audiovizuálnych mediálnych službách (kodifikované znenie) a návrh jej revízie.
Rada pre vysielanie a retransmisiu a regulácia duálneho systému vysielania v SR.
Postavenie a funkcie regulačných orgánov v oblasti vysielania.

7. Poslanie a funkcie verejnoprávneho vysielania na Slovensku a v Európe
Právna úprava verejnoprávneho vysielania programových služieb na Slovensku a v Európe.
Hlavné úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska v kontexte európskeho poňatia médií verejnej služby. Riadenie a financovanie verejnoprávnych vysielateľov na Slovensku a v Európe.

8. Modely organizácie, riadenia a financovania verejnoprávnych vysielateľov v Európe
Komparácia organizácie a riadenia médií verejnej služby vo vybraných európskych štátoch.
Zabezpečenie programovej a finančnej nezávislosti verejnoprávneho vysielania.
Zdroje a mechanizmy financovania verejnoprávnych médií.

9. Podpora pôvodnej a európskej audiovizuálnej tvorby a priemyslu
Nástroje a zdroje podpory audiovizuálnej kultúry a priemyslu.
Právny rámec a poslanie Audiovizuálneho fondu.
Programy Európskej únie a Rady Európy v oblasti podpory kultúry, médií a kreatívnych odvetví.

10. Pluralita a transparentnosť systému masmédií
Predpoklady štrukturálnej a názorovej plurality systému masmédií.
Regulácia majetkového a personálneho prepojenia masmédií.
Transparentnosť vlastníckych vzťahov na masmediálnom trhu.

11. Masmediálny trh a trh reklamy na Slovensku
Ekonomické faktory tvorby, distribúcie a spotreby masmediálnych tovarov a služieb.
Vzťah masmediálneho trhu a trhu reklamy.
Zásady hospodárskej a publicistickej súťaže na masmediálnom trhu.

12. Aktuálne otázky masmediálnej politiky a regulácie na Slovensku a v Európe
Vplyv nových komunikačných technológií na rozvoj systému masmédií a výkon novinárskej profesie.
Sloboda prejavu a jej regulácia v podmienkach nových komunikačných technológií a rozvoja audiovizuálnych mediálnych služieb.
Nevyhnutnosť systému mediálnej výchovy a gramotnosti.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEČÍK, I. Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika na Slovensku. In. Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 352 s. ISBN 978-80-224-1425-8.
TUŠER, A. -- KAMENSKÁ, Z. Médiá & právo - Rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 2014. 268 s. ISBN 978-80-8155-046-1.
SEČÍK, I. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca. Roč. 1, č. 1, s. 21-53 . Bratislava: ÚPV SAV, 2008. ISSN 1337-8163.
KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2015. 183 s. ISBN 978-80-8168-155-4.
DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Bratislava: Heuréka, 2013. 410 s. ISBN 978-80-8912-289-9.
DRGONEC, J. Základy masmediálneho práva. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2008. 503 s. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-04-9.
KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2003. 195 s. ISBN 80-89141-01-3.
RIKHTER, A. Meždunarodnyje standarty i zarubežnaja praktika regulirovania žurnalistiky: učebnoje posobie. Moskva: UNESCO, 2011. 360 s. ISBN 978-5-88149-482-7.
KERECMAN, P. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009. 151 s. ISBN 978-80-969584-4-3.
WILFLING, P. Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2017. 129 s. ISBN 978-80-89805-02-0.
WILFLING, P. -- KOVÁČECHOVÁ, E. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Pezinok: VIA IURIS-Centrum pre práva občana, 2011. 56 s. ISBN 978-80-970686-1-5.
SEČÍK, I. Európsky model verejnoprávneho vysielania. In. Otázky žurnalistiky. Roč. 49, č. 3-4, s. 164-176. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., 2006. ISSN 0322-7049.
VRABEC, N. Stratégie rozvoja mediálnej gramotnosti v európskych krajinách. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 240 s. ISBN 978-80-8105-634-5.

Odporúčaná:
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 12. februára 2004 o slobode politických diskusií v masmédiách.
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 2. marca 2005 o slobode prejavu a informácií v masmédiách v kontexte boja proti terorizmu.
• Európsky dohovor o cezhraničnej televízii. Oznámenie MZV SR č. 168/1998 Z. z. a Oznámenie MZV SR č. 345/2002 Z. z.
• Freedom od the Media, Freedom of Expression, Free Flow of Information. Cenference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 1975 – 2012. Vienna, 2013. ISBN 978-92-9234-644-7.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (2012) 1 o riadení médií verejnej služby.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (94) 13 o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti médií.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (96) 10 o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (99) 1 o opatreniach na podporu mediálneho pluralizmu.
• Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
• Parížska deklarácia o mediálnej a informačnej gramotnosti v digitálnej podobe. Učiteľské noviny 55/2014
• Vyhláška MK SR č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte
• Základné európske dokumenty v oblasti regulácie elektronických médií. Bratislava. NCMK a VIS STV, 1998. 300 s.
• Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
• Zákon č. 340/2012 Z .z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
• Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (2011) 7 o novom chápaní médií
Oznámenie KOM(2011) 786 Komisie Eurrópskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 26. 11. 2011 Kreatívna Európa - nový rámcový program pre sektory kultúry a tvorivej činnosti (2014 - 2020).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o audiovizuálnych mediálnych službách (kodifikované znenie) v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018. Úradný vestník Európskej únie 21. 11. 2018
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 155

A
B
C
D
EFX
8,4 %18,1 %
21,9 %
23,2 %
27,1 %
1,3 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Ivan Sečík, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: