31. 10. 2020  9:38      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10035 - Kreatívny priemysel (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMM10035
Názov predmetu:
Kreatívny priemysel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
47,4 %26,6 %16,9 %
6,5 %
2,6 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: