31. 10. 2020  9:32      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10036 - Manažment tvorivých tímov (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
BMMM10036
Názov predmetu:
Manažment tvorivých tímov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na hodinách, vypracovanie úloh na hodine. Seminárna práca. Prezentácia.Test.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti poznajú spôsoby a metódy manažovania tvorivých tímov v masmediálnych a marketingových podnikoch. Absolventi získajú poznatky o osobnosti manažéra tvorivého tímu a osobnosti tvorivého pracovníka. Naučia sa o spôsoboch riadenia a motivácie tvorivých pracovníkov, personálnej práci manažéra pri dosahovaní pracovných cieľov, možnostiach využívania kreatívnych techník na podporu tvorivosti a o špecifikách skupinovej dynamiky v tvorivom tíme. Získajú poznatky aj o téme individualizmus verzus tímovosť v kreatívnych tímoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Tvorivosť. Hodnotná a negatívna tvorivosť. Tvorivý proces a jeho etapy.

Tvorivá osobnosť. Tvorivý produkt. Tvorivé riešenie problémov.

Kreatívne stretnutia. Tvorivé metódy a ich využitie pri vedení tvorivého tímu.

Rola moderátora v kreatívnom tíme.

Rola manažéra. Zodpovednosti manažéra k vedeniu podniku, kolegom, podriadeným.

Činnosti manažéra. Manažér v tvorivom tíme. Zásady vedenia porád.

Osobnosť manažéra. Vlastnosti a schopnosti manažéra. Manažérska a líderská profilácia.

Riadiaci štýl manažéra. Riadenie pracovníkov podľa osobnostnej typológie.

Kreatívny podnik. Mýty o kreativite.

Podmienky a bariéry kreativity. Faktory ničiace kreativitu.

JURČOVÁ, M. 2009. Tvorivosť v každodennom života a vo výskume. Bratislava : Iris, 2009. 266 s. ISBN 978-80-89256-42-6.
LETOVANCOVÁ, E. 2007. Psychológia v manažmente. 2. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 164 s. ISBN 978-80-223-2307-9.
Cejthamr, V., Dědina, J. 2010. Management a organizační chování. Praha : Grada Publishing, a. s. 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7.
Čakrt, M. 2009. Typologie pro manažery. Management press : 2009. 308 s. ISBN 978-80-72612-017.
Šuleř, O. 2009. 100 klíčových manažérskych technik. Brno : Computer Press, a.s. 2009. 320 s. ISBN 978-80-251-2173-3.

 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
CDE
FX
35,1 %20,1 %
27,9 %
10,4 %
5,8 %0,7 %
 
Vyučujúci: Dr. Jozef Bohunický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: