31. 10. 2020  7:38      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20237 - Mediálny projekt V. (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20237
Názov predmetu:
Mediálny projekt V.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška z teórie a hodnotenie praktického výstupu. Praktický výstup je stanovený pedagógom pre každý ročník, prípadne individuálne pre potreby študenta.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na praktickú tvorbu so zameraním na Audiovíziu. Študenti sa formou prednášok a praktickou realizáciou zdokonalia v realizácii ako žurnalistických foriem audiovizuálnej tvorby, tak aj naratívnych foriem.
K predmetu je zostavené skriptum pedagógom predmetu.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah
1 Interview, alebo predkamerová výpoveď v dokumentárnom filme 2
1.1 Nakrúcanie výpovede v reáli. 3
1.2 Komponovanie pri výpovediach. 5
1.3 Kompozícia detailu pri výpovedi. 7
1.4 Neverbálna komunikácia pri nakrúcaní. 8
1.5 Riešenie pohľadu pri výpovedi. 9
1.5.1 Pohľad do kamery. 9
1.5.2 Pohľad mimo kameru. 10
1.6 Nakrúcanie výpovede pred štylizovaným pozadím. 11
1.7 Oči a svetlo v očiach. 12
1.8 Strihanie výpovedi. 13
1.9 Komponovanie respondenta do obrazového poľa. 13
1.10 Rakurz, alebo výška kamery. 14
1.11 Vzdialenosť kamery a dĺžka ohniska. 15
1.12 Maskovanie a líčenie pri výpovedi. 16
1.13 Svetlo pri výpovediach. 16
1.14 Nakrúcanie výpovede v prirodzenom svetle. 18
1.15 Nakrúcanie výpovede zo statívu alebo z ruky. 18
1.15.1 Ak je nakrúcanie realizované zo statívu: 19
1.15.2 Ak je nakrúcanie realizované z ruky: 19
1.16 Nakrúcanie výpovede viacerými kamerami 20
2 Vizualizácia, alebo previzualizácia kinematografického diela 23
2.1 Previzualizácia alebo vizualizácia. 24
2.2 Prípravné práce pri tvorbe storyboardu 25
2.3 Tvorba storyboardu 25
2.4 Význam previzualizácie s ohľadom na logistiku práce 28
3 Rôzne druhy nakrúcania dokumentu, alebo prostredia v ktorých môžeme dokument tvoriť. 30
3.1 Nakrúcanie reportáže 30
3.1.1 Zábery a reportáž 30
3.1.2 Vidieť výsledok – réžia, viac kamier, alebo jedna 31
3.1.3 Pohyb kamery 31
3.1.4 Automatika, alebo manuál 32
3.2 Záznam prostredia, alebo lokality, tvorba dokumentu 32
3.2.1 Nakrúcanie zo statívu 32
3.2.2 Jeden záber nestačí 33
3.2.3 Zmena postavenia kamery 33
4 Problematika praktickej tvorby filmového diela 35
4.1 Mám super scenár, ale ešte k tomu potrebujem technický scenár. 36
4.2 Výber a na nákup vhodnej výbavy pred nakrúcaním 37
4.3 Záberová choreografia na papieri 37
4.4 Príprava, hľadanie priestorov, kostýmov, spolupracovníkov je základ 37
4.5 Čas a plánovanie je rozloženie sily a energie 38
4.6 Kde bude premiéra a kto bude divák, univerzálny film nie je 38
4.7 Hľadanie kompozičného princípu 38
4.8 Aké farby bude mať film 38
4.9 Aké bude svetlo? Čo je večer a čo deň. 39
4.10 Oko svetlo nemeria 39
4.11 Aký bude zvuk. Budem ho nakrúcať hneď, alebo až potom... 39
4.12 Bude vo filme hudba 40
4.13 Pomocou trikov, špeciálnych efektov vieme spraviť všetko a zároveň nič 40
4.13.1 Čo najviac umenia do všetkého je záruka, že to nevyjde. Dokonalosť nefunguje 40
4.14 Ako bude film dlhý 40
4.15 Kto všetko bude pri filme, kto mi pomôže a kto bude prekážať 41
4.16 Kto bude hrať vo filme 41
4.17 Test, pokusy, skúšky technológie. Najslabšie ohnivko v technologickom reťazci je výsledná technická kvalita hotového projektu. 41
4.18 Prečo nie tú najkvalitnejšiu a najdokonalejšiu kameru a techniku 42
4.19 Potrebujem drahé objektívy a hlavne veľa 42
4.20 Dôležité je to, čo vidí kamera a to čo z nej uvidí divák 42
4.21 Ako dlho budem nakrúcať scénu? Aby mi účinkujúci neodišli 43
4.22 Koľko bude mať scéna záberov a ich varianty 43
4.23 Robiť rezervné zábery, alebo dvakrát nakrútený záber je praktické 43
4.24 Čo bude prvé. Kamera, alebo účinkujúci alebo... 43
4.25 Čo všetko nastaviť na kamere pred tým ako ju spustíš 44
4.26 Keď sa kamera hýbe a aj herec sa hýbe, aj pozadie sa hýbe... 44
4.27 Stabilizátory a iné technické „vychytávky“ 44
4.28 Statív je pri nakrúcaní nenahraditeľný 45
4.29 Potrebujem kontrolovať záber po každom zastavení kamery 45
4.30 Pozerať do kamery, alebo na monitor 45
4.31 Druhá kamera pre istotu, alebo viac záberov neznamená víťazstvo 46
4.32 Automatika a automatické funkcie 46
4.33 Všetci na začiatku a nikto na konci, alebo kúzlo začiatku nakrúcania 46
4.34 Bezpečnosť pri nakrúcaní je nadovšetko 47
4.35 Hotový film z nakrúcania, alebo potom sa to dorobí v počítači 47
4.36 Dokončovanie filmu, alebo postprodukcia 47
4.37 Požičiavanie hudby, ruchov a záberov od iných autorov 48
4.38 Farebné korekcie a grading 48
4.39 Aké budú titulky? 48
4.40 Keď premietame film 48
4.41 Archivácia a rozmýšľanie o večnosti filmu 49


 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZOMOLÁNYI, A. Kamera! - Běží..., aneb, Několik moudrostí, jak tvořit pohyblivý obraz. 1. vyd. Bratislava: Citadella, 2016. 182 s. ISBN 978-80-8182-050-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

A
B
C
D
E
FX
78,9 %
5,3 %
10,5 %
5,3 %0 %0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: