30. 10. 2020  13:50      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20245 - Psychológia v reklame (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20245
Názov predmetu: Psychológia v reklame
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2 . semester (1. ročník)
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Účasť na hodinách - podľa čl. 11 ods. 6 Študijného a skúšobného poriadku PEVŠ:
https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/studijny_a_skusobny_poriadok_pevs_vratane_dodatku_c._12345.pdf

2.Odovzdanie a prezentácia skupinového projektu (100 bodov):
-Analýza reklamného spotu v textovej verzii - rozsah 3-5 normostrán.
-Powerpointová prezentácia projektu počas semestra.
Zadanie:
Študenti sa rozdelia do skupín po 4 – 5 študentov v jednej skupine.
Vyberú si jednu z aktuálne vysielaných reklamných kampaní na Slovensku.
Vybraný reklamný spot študenti podrobia hĺbkovej analýze a identifikujú čo najväčšie
množstvo psychologických aspektov použitých v danej reklame.
Zamerajú sa hlavne na tieto oblasti:
1.Vnímanie – zmyslové orgány, vnímanie farieb, význam značky, loga, sloganu a pod.
2.Pozornosť – z hľadiska intenzity, oscilácie, trvania, rozsahu, prepájania, distribúcie.
3.Pamäť – zmysluplnosť informácie, emocionálne prežívane, opakovanie, pamäťové
štruktúry (skôr vytvorené obsahy vs. nové), významnosť informácie, asociácie.
4.Motivácia – stimulačné prostriedky v reklame, uspokojovanie potrieb, identifikácia
potrieb afiliácie, akvizície, altruizmu, experimentácie, moci, prestíže, telesných
potrieb, význam emócií, návyky, hodnoty, ideály a záujmové orientácie.

3.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.

4.Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z prezentácie skupinového projektu (súčasťou je aj odovzdanie písomnej verzie) získa menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je vzbudiť záujem poslucháčov pochopiť javy, ktoré súvisia s psychológiou reklamy. Každý je „tak trochu psychológom“ a väčšina z nás vie podľa vlastného úsudku vypovedať o zámeroch reklamného spotu. Preto zámerom kurzu je tiež podnietiť záujem poslucháčov o odborné psychologické poznatky vo vzťahu k reklame a spoločne sa zamyslieť nad tým, čo to vlastne reklama je, aké funkcie plní, kde sa v reklame uplatňuje psychológia, konkrétne psychologické metódy - od vnímania propagačného komunikátu až po jeho príjem a pôsobenie na správanie človeka.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Prednáška
Historický kontext uplatnenia psychológie v reklame
•Čo bolo na začiatku.
•Začiatok 20. storočia, tridsiate a päťdesiate roky, šesťdesiate a sedemdesiate roky.
•A čo dnes...?

2.Prednáška
Čo sa skrýva pod názvom psychológia reklamy
•Ovplyvňovanie, presviedčanie alebo manipulácia?
•Čo je to podprahová manipulácia?
•Je reklama škodlivá?

3.Prednáška
Metódy psychológie reklamy
•Dotazníková metóda.
•Pozorovanie.
•Experiment.
•Analýza vecných skutočností.

4.Prednáška
Vnímanie a pozornosť v reklame
•Vnímanie – základné zákonitosti, zmyslové vnímanie v reklame.
•Pozornosť a reklama.

5.Prednáška
Pamäť, zabúdanie a význam učenia pre spotrebiteľské správanie
•Pamäť, zabúdanie a asociácie.
•Priebeh učenia a vytváranie spotrebiteľských zvyklostí.

6.Prednáška
Motivácia a záujmy
•Potreby ako zdroj motivácie.
•Význam emócií pre motiváciu.
•Návyky ako hybná sila motivácie.
•Hodnoty, ideály a záujmové orientácie.

7.Prednáška
Dobrá reklama z hľadiska formy a obsahu
•Čo je dôležité pre dobrý inzerát.
•Ako vytvárať obrazy v reklame.
•Akustické obrazy, pôsobenie farieb, motívy strachu, erotika, humor.

8.Prednáška
Účinnosť reklamy
•Kedy je reklama účinná.
•Bariéry pri pôsobení reklamy.
•Metódy pri výskume efektivity reklamy.

9. až 12 týždeň – prezentácie skupinových projektov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
DU PLESSIS, E. 2007. Jak zákazník vníma reklamu. Brno : Computer Press, 2007. 215 s. ISBN 978-80-251-1456-8.
HRADISKÁ, E. – LETOVANCOVÁ, E. 2010. Psychológia v marketingovej komunikácii. Bratislava : UK BA, 2010. 172 s. ISBN 978-80-223-283-0.
HRADISKÁ, E.1998. Psychológia a reklama. Bratislava : Elita 1998. 248 s. ISBN 80-80-44-051-4.
SVĚTLÍK, J. 2017. Reklama. Teorie, kencepce, modely. Rzeszow : WSIZ, 2017. 622 s. ISBN 978-83-64286-71-1.
VYSEKALOVÁ, J. - KOMÁRKOVÁ, R. 2002. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0402-1.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. Praha : Grada, 2012, s. 328. ISBN 978-80-247-4005-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 103

A
B
C
D
E
FX
79,6 %5,8 %
4,9 %
0 %
0 %9,7 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: