31. 10. 2020  8:03      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20248 - Medzinárodný marketing (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMM20248
Názov predmetu:
Medzinárodný marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- aktívna účasť na prednáškach a seminároch (12 bodov) - záverečná prezentácia práce (projekt ), riadenie diskusie, zapracovanie pripomienok, písomná podoba projektu (38 bodov)
- absolvovanie záverečného písomného testu (overenie teoretických vedomostí), podmienkou je získanie 75% bodov (50 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je prehĺbenie vedomostí marketingovej teórie a v oblasti medzinárodného marketingu. Poslucháči sa zoznámia s princípmi a súčasnými trendmi v oblasti medzinárodného marketingu. Na teoretické znalosti získané na prednáškach a vlastným štúdiom literatúry nadväzuje ich aplikácia na cvičenia, na ktorých si študenti osvoja znalosti a kompetencie formou riešenia prípadových štúdií, riadené diskusie, tímovú prácu a prácu na projekte.
 
Stručná osnova predmetu:
Internacionalizácia podnikania. Pojem medzinárodný marketing, medzinárodné prostredie, globalizácia, vývoj medzinárodného podnikania.
Príležitosti v medzinárodnom podnikaní. Marketingový výskum v medzinárodnom prostredí, marketing a ekonomický rozvoj, ekonomické integrácie.
Tvorba stratégií pre medzinárodné trhy. Marketingový manažment v medzinárodnom prostredí, konkurencia, stratégie vstupu na medzinárodné trhy, export a logistika, vývoj produktu pre medzinárodné trhy, priemyselný trh, medzinárodný distribuční systém, medzinárodná reklama, negociácia v medzinárodnom prostredí, stanovenie ceny pre zahraničné trhy.
Etické, finančné a organizačné otázky medzinárodného podnikania. Etická a sociálna zodpovednosť, financovanie obchodných operácií, marketing a organizácia, štýl riadenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URBAN, E. International marketing strategies. Bratislava: [s.n.], 2006. ISBN 978-80-969532-1-4.
URBAN, E. International Marketing Strategies. [S.I.]: [s.n.], 152 s. ISBN 80-969532-0-6.
URBAN, E. -- KOL, -. Medzinárodný marketing. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 1998.
MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 208 s. ISBN 80-247-1678-X.
MACHKOVÁ, H. -- SATO, A. -- ZAMYKALOVÁ, M A K. Mezinárodní obchod a marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 268 s. ISBN 80-247-0364-5.
MACHKOVÁ, H. -- ČERNOHLÁVKOVÁ, E. -- SATO, A A K. Mezinárodní obchodní operace. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 232 s. ISBN 80-247-0686-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

A
B
CD
E
FX
47,1 %
18,8 %
16,7 %
13,0 %
3,6 %
0,8 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: