30. 10. 2020  14:06      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM20249 - Interkultúrna komunikácia (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu: BMMM20249
Názov predmetu:
Interkultúrna komunikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné štúdium študijných materiálov
Plnenie zadaných úloh (úlohy, projekt) v riadnom termíne
Záverečná písomná skúška
Dochádzka min. 30%
IŠP študenti budú informovaní cez mail ako denní študenti a majú povinnosť si sledovať pokyny k výučbe a termínom.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými teoretickými východiskami problematiky interkultúrnej komunikácie, napr. čo je to kultúra, hodnoty, normy, kultúrny šok, interkultúrne rozdiely a pod. Na základe teoretického štúdia princípov interkultúrnej komunikácie bude študent schopný premietnuť interkultúrne rozdiely do oblasti interpersonálnej, profesionálnej a organizačnej komunikácie. Teoretické prednášky dopĺňajú príklady z praxe, prípadové štúdie a vypracovanie skupinových zadaní na aktuálne témy z praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prednáška (07.02. 2018)

Definícia základných teoretických východísk
Kultúra, kultúrny ľadovec
Hodnoty, hodnotový systém, normy
Oboznámenie sa s podmienkami predmetu – úvodná hodina


Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.


2. Prednáška (14.02. 2018)

Interkultúrna komunikácia
Bariéry v interkultúrnej komunikácií
Kultúrny šok
Rozdiely v komunikácii medzi jednotlivými kultúrami
Komunikácia

Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.


Doplnková literatúra:
LABSKÁ, H., et al. 2009. Marketingová komunikácia I. Prvé vydanie. Bratislava: EKONÓM, 2009. 230 s. ISBN 978-80-225-2760-6.
KARLÍČEK, M. KRÁL, P.2011. Marketingová komunikace, Jak komunikovať na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011, s.173. ISBN 978-80-247-3541-2


3. Prednáška (21.02. 2018)

Kategorizovanie kultúr
Analýza kultúr na základe prípadovej štúdie
Pojem kultúra v marketingovej komunikácii
Kultúra doma a v zahraničí
Základné rozdelenie kultúr


Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
SVĚTLÍK, J. 2012. O podstatě reklamy. Zlín: Eko-konzult: Bratislava, 2012. 312 s. ISBN 978-80-894-4785-5.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. 2012. Psychológie reklamy. 4.vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.


4. Prednáška (28.02. 2018)

Hallov prístup ku kultúrnych odlišnostiam
Prezentácia projektov


Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
PLESSIS DU, E. 2007. Jak zákazník vníma reklamu. Brno: Computer Press, 2007. 232 s. ISBN 978-80-2511-456-8.
VYSEKALOVÁ, J. a kol. 2012. Psychologie reklamy. 4.vyd. Praha: Grada publishing, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4005-8.


5. Prednáška (07.03. 2018)

Jan Hofstede a kultúrne odlišnosti
Prípadová štúdia
Kultúrne odlišnosti v európskych krajinách
Kultúrne odlišnosti medzi susediacimi krajinami
Kultúrne odlišnosti medzi východnými a západným krajinami
Prezentácia projektov

Základná literatúra:

HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
LABSKÁ,H. - TAJTÁKOVÁ,M. - FORET,M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s.12. ISBN 978-80-89447-11-4


6. Prednáška (14.03. 2018)

G. Hofstedeho kultúrne dimenzie
Národné kultúrne dimenzie
Multikultúrne tímy
Odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami v komunikácii
Prezentácie projektov


Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
LABSKÁ,H. - TAJTÁKOVÁ,M. - FORET,M. 2009. Základy marketingovej komunikácie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s.12. ISBN 978-80-89447-11-4


7. Prednáška (21.03. 2018)

R. D. Lewis a kultúrne odlišnosti
Základné kultúrne odlišnosti
Využitie kultúrnych odlišností v marketingovej komunikácii
Prezentácie projektov

Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
KOTLER, P. 2007. Moderní marketing. Praha: Grada publishing, 2007. 1041 s. ISBN 80-247-1545-2.
8. Prednáška (28.03. 2018)

Prekonávanie komunikačných bariér v oblasti riadenia
Štýl riadenia
Jazyk manažmentu
Vyjednávanie
Načúvanie
Prezentácie projektov

Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.

9. Prednáška (04.04. 2018)

Medzinárodné tímy
Fungovanie
Výhody a nevýhody
Nové trendy
Prezentácie projektov


Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2011. Marketingová komunikace. Ostrava: Edika, 2011. 488 s. ISBN 978-80-251-3432-0.
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


10. Prednáška (11.04. 2018)

Korporátna kultúra
Kultúra v organizáciách
Komunikácia v medzinárodných spoločnostiach
Komunikácia v malých spoločnostiach
Prezentácie projektov

Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


11. Prednáška (18.04. 2018)

Komunikácia na medzinárodných trhoch
Medzinárodný obchod
Komunikácia v EU
Komunikácia štrukturálnych fondov
Prezentácia projektovZákladná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

Doplnková literatúra:
FORET, M. 2012. Marketingový průzkum. Praha: Bizzbooks, 2012. 120 s. ISBN 978-80-265-0038-4.


12. Prednáška (25.04. 2018)

Globalizácia
Globálne prostredie vo svete
Zásah globalizácie do komunikačných praktík
Prezentácia projektov
Záverečné zhrnutie

Základná literatúra:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.Doplnková literatúra:
PELSMACKER, P D. -- GEUENS, M. -- VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
HOFSTEDE, G. -- HOFSTEDE, J. Kultury a organizace: software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-86131-70-2.
SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 272 s. ISBN 80-247-0422-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

A
B
C
DEFX
62,2 %22,5 %
5,4 %
7,2 %
2,7 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Marek Ševčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: