31. 10. 2020  8:36      Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu SBS - Štátna bakalárska skúška (FM - LS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
SBS
Názov predmetu:
Štátna bakalárska skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Počet kreditov:
10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 892

PVP
N
A
B
C
D
E
40,6 %
59,3 %
0,1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: