30. 10. 2020  14:19      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10010 - Slovenčina v súčasnej komunikácii (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD10010
Názov predmetu:
Slovenčina v súčasnej komunikácii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) aktívna účasť na výučbe,
b) napísanie a prednesenie seminárnej práce (1 normostrana, prezentácia na 5. až 10. seminári),
c) opakované referovanie o vybraných článkoch z časopisu Kultúra slova,
d) aktívne plnenie úloh na seminároch,
e) úspešné absolvovanie pravopisného testu (v rámci 11. alebo 12. seminára; vyžaduje sa získanie 90 bodov zo 100; až potom sa študent môže prihlásiť na skúšku z predmetu)
f) písomná skúška (test na získanie kreditov).
Mínusy: Účasť na výučbe (seminároch a prednáškach) je povinná (akceptuje sa len vopred ospravedlnená absencia). Za každú absenciu je mínus 10 bodov.
Upozornenie: Študent musí navyše zvládnuť pravopisný test (v predskúškovom období) na 90 percent, až potom sa môže prihlásiť na skúšku na získanie kreditov.
Jednotlivé stupne (známky) klasifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe bodového hodnotenia, uvedeného v Smernici rektora č. 1/2014, článok 3, odsek 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia so základnými pojmami jazykovej kultúry orientovanej komunikačne, čo im umožní získať primeranú orientáciu pri chápaní problémových miest v rámci všetkých jazykových rovín. Študenti sa teoreticky aj prakticky pripravia na vstup do mediálneho prostredia. Získajú vedomostí, ktoré im pomôžu zvládnuť rolu profesionálneho používateľa jazyka na primeranej úrovni. Naučia sa nachádzať odpovede na otázky súvisiace s používaním slovenského jazyka v oblasti slovnej zásoby, morfológie, syntaxe, štylistiky, ako aj zvládnuť jazykový prejav zo zvukovej a grafickej stránky. Prakticky zvládnu využívanie kodifikačných jazykových príručiek.
 
Stručná osnova predmetu:
Jazyková legislatíva – Zákon o štátnom jazyku, Zákon o jazyku národnostných menšín.
Norma – úzus – kodifikácia, problémy jazykovej kultúry dnes.
Rozvrstvenie slovenčiny ako národného jazyka, vzťah spisovnej slovenčiny a národného jazyka v súčasnej jazykovej situácii na Slovensku. Kritériá spisovnosti.
Vplyv jazyka literatúry a médií na jazykovú prax. Písané a hovorené texty.
Nespisovná lexika – používanie bohemizmov, subštandardných slov a slangu.
Problémové miesta v súčasnej komunikácii v oblasti morfológie a syntaxe.
Jazyková kultúra v médiách (printových a audiovizuálnych). Špecifickosť publicistického štýlu v súčasnosti.
Kodifikačné jazykové príručky – kedy a ako ich používať. Štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby.
Mechanizmy preberania prvkov z iných jazykov, rozdiel medzi anglicizmami a internacionalizmami, postoje používateľov.
Problémové miesta v súčasnej komunikácii vo zvukovej rovine.
Otázky pravopisu, grafickej úpravy textov.
Homonymia, synonymia, frazeológia.

(Slovníky a časopisy sú dostupné aj na www.slovniky.juls.savba.sk)
Časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova
Dolník, J. 2000. Spisovná slovenčina a jej používatelia. Bratislava : Stimul 2000. 215 s. ISBN 80-88982-36-7.
Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala. Bratislava : Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X.
Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopln. vyd. Red. M. Považaj. Bratislava : Veda 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4.
Slovník súčasného slovenského jazyka A – G. H – L. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava : Veda 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4.
Slovník súčasného slovenského jazyka A – G. H – L. Red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava : Veda 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1.
Spisovný jazyk a jazyková kultúra. Ed. M. Považaj. Bratislava : Veda 1995.
Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda 2004. 998 s. ISBN 80-224-0801-8.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Seminárnu prácu odovzdáva študent vytlačenú v určenom termíne, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, 30 riadkov na stranu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1109

A
B
C
D
E
FX
31,6 %
22,9 %
19,9 %13,1 %10,2 %2,3 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: