30. 10. 2020  15:01      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10019 - Seminár k záverečnej práci (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta masmédií
Kód predmetu:
BMMD10019
Názov predmetu:
Seminár k záverečnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
5. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. V priebehu semestra študent odovzdáva 3 dokumenty (80 bodov):
- v 4 týždni výučby – školiteľom podpísaný zoznam literatúry k téme bakalárskej práce (rešerš),
- v 8 týždni výučby – školiteľom podpísanú štruktúru práce (jednotlivé kapitoly a podkapitoly),
- v 12 týždni výučby – školiteľom podpísanú rozpracovaná časť bakalárskej práce (10 normostrán textu).
2. Prezentácia štruktúry a obsahu bakalárskej práce v skúškovom období (20 bodov).
Na získanie hodnotenia je potrebné načas odovzdať príslušné dokumenty. Za neskoré odovzdanie, jednotlivo za každý dokument, bude odpočítaných 10 bodov z celkového hodnotenia.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 76 bodov, na hodnotenie D najmenej 66 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 56 bodov alebo bude mať viac ako 50% neúčasť na výučbe.
 
Výsledky vzdelávania:
Seminár k záverečnej práci je nevyhnutným predpokladom úspešného spracovania záverečnej práce absolventov bakalárskeho štúdia. Cieľom seminára je zoznámiť študentov s obsahovými a formálnymi požiadavkami na bakalársku prácu. Ide tiež o pomoc študentom formulovať ciele bakalárskej práce, spracovanie hypotéz a výber metód riešení zvoleného problému.
Štruktúra predmetu prebieha v troch základných častiach. V prvej študenti získajú znalosti z oblastimetodológie bakalárskej práce a z oblasti obsahovej a formálnej stránky práce, v druhej časti si osvoja poznatky z oblasti jazyka a štýlu bakalárskej práce a v záverečnej časti sa podrobne oboznámia so spôsobom počítačového spracovania záverečnej vysokoškolskej kvalifikačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam bakalárskej práce, jej štruktúra, obsahové a formálne náležitosti. Etapy spracovania práce, zdroje informácií. Metodológia, voľba vhodných metód v závislosti na cieľoch a predmete bakalárskej práce. Úvod bakalárskej práce, jeho náležitosti. Stanovenie cieľov práce a hypotéz. Súčasný stav riešenej problematiky. Analýza a syntéza poznatkov v praktické časti práce. Kritéria hodnotenia bakalárskej práce. Obhajoba bakalárskej práce. Úspešné obhájenie bakalárskej práce.
Jazyková stránka bakalárskej práce – základné vedomosti z oblasti jazykovej kultúry a štylistiky. Používanie spisovného jazyka, práca s kodifikačnými príručkami.
Grafická úprava textu bakalárskej práce. Spôsob citovania a zásady spracovania bibliografických údajov. Úprava záverečnej práce v elektronickej podobe. Forma, písmo, papier, okraje, formát, rozsah, riadkovanie, stránkovanie. Spracovanie elektronickej verzie záverečnej práce.

MEŠKO, D. a kol. 2013. Chcete byť úspešní na vysokej škole? Akademická príručka. 3. vyd. Martin : Osveta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-8063-392-9.
KATUŠČÁK, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava : Enigma 2007. 162 s. ISBN 80-8913-245-4.
KOLEKTÍV AUTOROV. 2013. Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vyd. Bratislava : VEDA, 2013. 590 s. ISBN 978-80-2241-331-2
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 851

A
B
C
D
EFX
39,4 %
22,7 %
26,8 %6,2 %3,2 %1,7 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Richard Keklak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
30. 6. 2020
Schválil:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: