30. 10. 2020  15:10      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMD10026 - Marketing I (FM - ZS 2020/2021)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD10026
Názov predmetu:
Marketing I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1. ročník, 1. semester
 
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, písomná práca (poradenský projekt);
priebežne 50%, v skúšobnom období 50%;
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je vysvetliť podstatu marketingu ako filozofie podnikania a riadenia podniku, jeho základné nástroje a metódy a možnosti využitia. Študenti sa zoznámia s marketingovým výskumom ako aj s jednotlivými segmentmi marketingu – marketing neziskových organizácií, spoločenským marketingom, osôb, myšlienok.
 
Stručná osnova predmetu:
Marketing – pojem, podstata. Úloha marketingu v rozvoji podniku.
Marketingové prostredie.
Spotrebiteľské správanie. Segmentácia trhu spotrebiteľov. Segmentácia trhu organizácií.
Marketingový výskum.
Produkt v marketingu.
Cena v marketingu.
Distribúcia.
Marketingová komunikácia.
Marketing neziskových organizácií.
Marketing miest, marketing osôb, marketing myšlienok (sociálny marketing).
Marketingové aplikácie.
Spoločenský marketing – najnovšia koncepcia marketingu (etické a environmentálne aspekty marketingu).

FORET, M. Marketing pro začátečníky. 3. aktualizované vydání, Brno: EDIKA, 2012, 184 s. ISBN 978-80-266-0006-0
KOL, -. Základy marketingu. Praha: VŠE, 1999.
HARNA, I. – HANULÁKOVÁ, E. – ČIHOVSKÁ, V. Marketing neziskových organizácií. Bratislava: Eurounion, 1999.
AMSTRONG, G. – KOTLER, P. Marketing. Bratislava: SPN, 1992.
SMITH, P. Moderní marketing. Brno: Computer Press, 2003.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 662

A
B
C
DEFX
26,4 %
10,6 %
15,0 %
18,1 %
21,8 %
8,1 %
 
Vyučujúci:
doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2020
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Mgr. Jozef Sisák dňa 30. 06. 2020.

Typ výstupu: